تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘مزرعه’

ایا دنیا مزرعه اخرت است؟

دنیا، مزرعهء آخرت آیا بهشت و دوزخ انسان در همین دنیا ساخته می شود؟ هر چند که در آموزه های قرآنی در تنقیص دنیا مطالب بسیاری آمده و دنیا به عنوان لهو و لعب شناخته شده است، ولی می بایست... (ادامه مطلب)

تگ ها :