تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘مجلس ابن زياد’

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد امام سجاد(ص ) را وارد مجلس ابن زیا کردند ابن زیاد گفت : تو کیستى ؟ . فرمود: من على بن حسینم . گفت : مگر خدا على بن حسین را نکشت... (ادامه مطلب)

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد زنـان و کودکان امام حسین (ص ) را وارد مجلس ابن زیاد کردند زینب (س ) کهنه ترین لباسهایش راپـوشـیـده بود وقتى وارد مجلس شد ناشناس در گوشه اى نشست و کنیزانش بر... (ادامه مطلب)