تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘سر امام حسين (ع )’

سر امام حسین (ع ) در مجلس یزید

سر امام حسین (ع ) در مجلس یزید سـر مـبـارک امـام حسین (ص ) را در طشتى از طلا در مقابل یزید قرار دادند یزید پیروزمندانه بر تـخت نشسته بود نگاهى به سر و نگاهى به اهل مجلس انداخت و... (ادامه مطلب)