تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘زينب (س )’

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد زنـان و کودکان امام حسین (ص ) را وارد مجلس ابن زیاد کردند زینب (س ) کهنه ترین لباسهایش راپـوشـیـده بود وقتى وارد مجلس شد ناشناس در گوشه اى نشست و کنیزانش بر... (ادامه مطلب)