تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘داشته’

آیا میدانید امام صادق (ع) بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟

آیا میدانید امام صادق (ع) بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟

۳ روز مانده تا غدیر آیامیدانید امام صادق علیه السلام بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟   امام صادق علیه‌السلام فرمود: این روز، روز شکر خداوند و حمد اوست... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                     

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟ عقل مى گوید: برپا کننده عدل جهانى باید داراى شرایط وصفاتى باشد تا بتواند موفّق به انجام وظیفه خطیر خود گردد: ۱ – در دعوتش راستگو باشد. ۲ – داراى نقشه... (ادامه مطلب)

تگ ها :