تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘حیدرآملی:پیامبر(ص)دوکتاب نازل وصادرداردکه نازل قرآن وصادرفصوص است’

حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است

حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است

حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است   حیدرآملی می گویدبرای نبی دوکتاب است یکی نازل شده بر وی ودیگری صادر شده از اواما کتابی که نازل شده قرآن است... (ادامه مطلب)