تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘تمتع’

تحریم و منع حج تمتّع توسط عمر ملعون!!!

نهی از حج تمتع پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله خود  فریضه حج تمتع را انجام داد. و از سوى خداوند متعال مأ مور به انجام آن گردید. نص صریح گفتار خداوند این است: پس هر که با پایان بردن... (ادامه مطلب)

تگ ها :