تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - Tazohor.com

تگ مطالب ‘امام سجاد (ع )’

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد امام سجاد(ص ) را وارد مجلس ابن زیا کردند ابن زیاد گفت : تو کیستى ؟ . فرمود: من على بن حسینم . گفت : مگر خدا على بن حسین را نکشت... (ادامه مطلب)