کوتاه و شنیدنی (35) / مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۵) / مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۵) / مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند

hekayat0

۱ – پوشیدن کفش سیاه رنگ
۲ – نشستن در آستانه در
۳ – گذشتن از میان گوسفندان
۴ – ایستاده شلوار پوشیدن
۵ – پاک کردن دست و رو با دامن (لباس )
۶ – میل و رغبت به دنیا
۷ – کندن موى ریش با دندان
۸ – غذا خوردن با دست چپ
۹ – راه رفتن روى پوست تخم مرغ
۱۰ – طهارت گرفتن با دست راست
۱۱ – بازى کردن با ریگ
۱۲ – به بازى بردن میمون

پی نوشت ها :

داروخانه معنوى ، ص ۱۹۲

مشکل گشاى معنوى ، ص ۲۱۵

 

نظر دهيد