کوتاه و شنیدنی (34) / آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۴) / آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۴) / آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند

hekayat0

۱ – مصافحه کردن با مؤ من
۲ – جارو کردن مسجد
۳ – روشن کردن چراغ در مسجد
۴ – عیادت مریض
۵ – مریض شدن
۶ – شرکت در تشییع مسلمان
۷ – روزه مستحبى گرفتن
۸ – غذا دادن به گرسنه
۹ – صلوات فرستادن
۱۰ – زیاد سجده کردن
۱۱ – به دست کردن انگشتر عقیق سرخ
۱۲ – احترام به مهمان مؤ من

پی نوشت ها :

داروخانه معنوى ، ص ۲۰۰

نظر دهيد