کوتاه و شنیدنی (31) / آدابى که موجب قوت قلب مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۱) / آدابى که موجب قوت قلب مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۳۱) / آدابى که موجب قوت قلب مى شوند

hekayat0

۱ – شانه کردن مو در حال نشسته
۲ – استعمال عطر و بوى خوش
۳ – خوردن به

نظر دهيد