کوتاه و شنیدنی (29) / آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۲۹) / آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۲۹) / آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

hekayat0

۱ – مسواک کردن
۲ – استعمال بوى خوش
۳ – مسافرت کردن
۴ – تجارت کردن
۵ – مشاوره کردن
۶ – حجامت کردن
۷ – خوردن شنبلیله
۸ – خوردن سرکه
۹ – خوردن کندر
۱۰ – خوردن کرفس
۱۱ – خوردن ترنج
۱۲ – خوردن به
۱۳ – خوردن سداب
۱۴ – خوردن کدو
۱۵ – خوردن چغندر

 

نظر دهيد