- تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - http://tazohor.com -

کوتاه و شنیدنی (۲۸) / مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند

کوتاه و شنیدنی (۲۸) / مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند

hekayat0 [2]

۱ – شوخى و مزاح کردن زیاد
۲ – پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۳ – بول کردن در آب ایستاده (راکد)
۴ – زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۵ – دست کشیدن از تجارت

پی نوشت ها:

داروخانه معنوى ، ص ۱۹۰