کلیپ( نظر مقام معظم رهبری در مورد شعر زن ذلیلی)

کلیپ( نظر مقام معظم رهبری در مورد شعر زن ذلیلی)

نظر دهيد