کلیپ / فلسفه رابشناسید (سخنان آقای هاشمی رفسنجانی ومعرفی وشناخت واقعی فلاسفه وعرفا)

کلیپ / فلسفه رابشناسید (سخنان آقای هاشمی رفسنجانی ومعرفی وشناخت واقعی فلاسفه وعرفا)

کلیپ / فلسفه رابشناسید (سخنان آقای هاشمی رفسنجانی ومعرفی وشناخت واقعی فلاسفه وعرفا)

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/hasemi2_%28Tazohor.com%29.jpg

در این کلیپ که مشاهده می کنیدکاملا مبانی واعتقادات فلاسفه وعرفا رامی شناسید

نکاتی که دراین کلیپ کمتراز۵ دقیقه ای خواهید دیدمانندمافاقدهستی ذاتی هستیم،بنا برسخن عرفا وحکماحقیقت وجود ماسوی الله چیزی چز یک سایه و انعکاس نیست،ذات وجود ها ارتباط است بی اختیاری انسان(جبر)ووصل انسان به خدابه وضوح نمایان است.

ما این کلیپ راتنها برای مخاطبین قرارمی دهیم تابخ خوبی بانظر موهوم عرفا وفلاسفه آشنا شوند.

دریافت فایل

نظر دهيد