کلیپ: فلاسفه وعرفای شیعه از نظرآیت الله صافی

کلیپ: فلاسفه وعرفای شیعه از نظرآیت الله صافی

کلیپ: فلاسفه وعرفای شیعه از نظرآیت الله صافی

دردیداری که آیت الله مجتهدی باآیت الله صافی داشتند در نقل ماجرایی از کتاب آقای حسن زاده وذکر نام وی آیت الله صافی ازواژه علیه ما علیه استفاده کردند

آیه الله مجتهدی: ملای رومی این را به شعر درآورده.

آیه الله صافی: علیه ما علیه.

آیه الله مجتهدی:بله بعد دیدم حسن زاده آملی تو یکی از کتابهاش این شعرها رو نوشته.

آیه الله صافی: او هم علیه ما علیه.

آیه الله مجتهدی :بله
لغنتننامه دهخدا: چون نام کسی را برند که اعمال یا عقاید نانیکو داشته است و نخواهند آشکارا او را نفرین و لعن کنندیادر جایی گویند که در نفرین و آفرین به کسی دودل و مردد باشند. گویند: «علیه ما علیه »

 

دریافت فایل با فرمت mp4

 

نظر دهيد