کلیپ / بحث جوان و موسیقی

کلیپ / بحث جوان و موسیقی

کلیپ /  بحث جوان و موسیقی

بحث در مورد جوان و موسیقی

ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
۱ دانلود جلسه اول ۳,۷۲۹ ۰:۴۲:۲۵
۲ دانلود جلسه دوم ۳,۶۶۸ ۰:۴۱:۴۳
۳ دانلود جلسه سوم ۳,۶۷۷ ۰:۴۱:۴۹
۴ دانلود جلسه چهارم ۳,۶۹۸ ۰:۴۲:۰۳

 

 

نظر دهيد