کدام خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است

کدام خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است

کدام خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است

یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت این است که این تربت که باید از قبر امام حسین علیه السلام باشد چه خاکی جزء تربت امام حسین علیه السلام است. آیا تمام خاک شهر کربلا را شامل می شود و یا اینکه خاکی که روی بدن مطهر امام علیه السلام است و یا اینکه خاکی که سرخ رنگ است و بالای سر حضرت علیه السلام است. آنچه از لسان ائمه معصومین علیه السلام در روایات معلوم می شود این است که روایات در این باب چند طایفه هستند.

در روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که می فرمایند:

یؤخذ طین قبر الحسین علیه السلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً (۱۰۳)

تربت امام حسین شامل ۷۰ زراع اطراف قبر امام علیه السلام که حدود سی و پنج متر می شود چون هر زراع حدود نیم متر است.

طایفه ای دیگر از روایات چهار میل را می گوید :

مقدار اربعه أمیال (۱۰۴)

میل که جمع آن امیال است را گفته اند چهار هزار زراع است. در حدود دو هزار متر است به عبارتی دو کیلومتر.

طایفه ای دیگر از روایات یک فرسخ در یک فرسخ را می گوید

ورُوِی فَرسخٌ فی فرسخ (۱۰۵)

که هر فرسخ پنج کیلومتر و هفتصد و پنجاه متر می شود.

طایفه ای دیگر از روایات خاکی را که نزد سر مبارک و مطهر حضرت سیدالشهداء است را می گوید

عن الصادق علیه السلام : انَّ عند رأس الحسین علیه السلام لتربهً حمراء فیها شفاء من کل داءِ الاَّ السّام (۱۰۶)

امام صادق علیه السلام می فرمائید نزد سر مبارک امام حسین علیه السلام خاکی سرخ است که در آن شفاء از هر دردی است الاّ مرگ.

طایفه ای دیگر از روایات تا پنج فرسخ را می گوید:

قال الصادق علیه السلام حَرَمُ الحسین علیه السلام خمس فراسخ من اربعه جوانب القبر (۱۰۷).

امام صادق علیه السلام می فرمایند حرم امام حسین علیه السلام پنج فرسخ از چهار طرف قبر است.

در حدیثی دیگر از اسحاق بن عمار آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند از محل قبر امام حسین علیه السلام از چهار جانب بیست و پنج زراع (۱۰۸) مساحت کن جزء قبر و حرم امام است.

و در حدیثی از عبداللّه بن سنان است که از امام صادق علیه السلام نقل می کند بیست زراع مساحت کن (۱۰۹). حدود ده متر از چهار جانب قبر شریف.

در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام است که

علی قدر سبعین باعاً (۱۱۰)،

به قدر هفتاد باع که حدود هفتاد متر می شود.

آنگاه مرحوم شیخ طوسی گفته توجیه این روایات ترتّب در فضیلت است که بالاترین پنج فرسخ است و کمترین عند رأس است.

یعنی هر چه نزدیک تر به قبر مطهر امام باشد و یا بدن مطهر باشد فضیلت آن بیشتر است و الاّ آنچه از روایات برمی آید تا پنج فرسخ جزء حرم امام علیه السلام است و خاک در این محدوده جزء تربت امام حسین علیه السلام است. و اللّه العالم.

نظر دهيد