چگونگی پیدا کردن قبر مطهر امام حسین (ع) پس از تخریب آن در زمان متوکل

چگونگی پیدا کردن قبر مطهر امام حسین (ع) پس از تخریب آن در زمان متوکل

چگونگی پیدا کردن قبر مطهر امام حسین (ع) پس از تخریب آن در زمان متوکل

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/11-9_%28Tazohor.com%29.jpg

در زمان متوکل در سال ۲۳۶قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهى کردند. حال پس از گذشت این همه سال چگونه مکان اصلى را یافته اند؟ از آن زمان تا کنون به جز متوکّل آیا باز قبر حضرت را خراب کرده اند؟

پاسخ :

قبر مطهر امام حسین علیه السلام و زیارت آن مورد توجه امامان و شیعیان بوده و حتى بعضى خلفا بدان توجه خاصى داشته اند. بعد از واقعه عاشورا در ایام بنى امیه بارگاه و مسجدى در کنار آن بنا نهادند و بنى اسد که نزدیک بارگاه امام حسین علیه السلام زندگى مى کردند, بدان توجه خاصى داشتند. از آن زمان به بعد بر تعداد ساکنان آن منطقه افزوده شد تا کم کم به شهرى تبدیل شد و آن را کربلا نامیدند.


هارون الرشید براى توسعه آن را خراب کرد و سپس آن را ساخت . این بنا تا سال ۲۳۶باقى بود. متوکل از سال ۲۳۶تا ۲۴۷زمان کشته شدن او), چند نوبت آن را خراب کرد, اما همان طور که ذکر شد, بارگاه ملکوتى امام حسین علیه السلام در شهر کربلا بودو اگر متوکل آن را خراب کرد, اما مردم و عاشقان اهل بیت محل آن را به خوبى مى دانستند و حتى در نیمه هاى شب به زیارت قبر حضرت مى رفتند.(۱)


بعد از متوکل بارگاه امام حسین علیه السلام توسط پسرش منتصر عباسى در سال ۲۴۷ساخته شد و در سال ۲۷۳به بعد محمد بن زیدبن الحسین بن محمد پادشاه طبرستان آن را تعمیر و تکمیل کرد و عضدالدولهء دیلمى در سال ۳۶۹آن را تجدید بنا کرد. درسال ۷۶۷توسط آل بویه تعمیر شد. پس از آنان در زمان صفویه در سال ۹۳۲و در سال ۱۱۵۶توسط نادرشاه و سپس درزمان قاجاریه تکمیل ساختمان بناى اطراف آن طلاکارى و آیینه کارى شد و تکمیل و توسعه یافت .(۲)


در سال ۱۲۱۶امیر سعود پسر عبدالعزیز در رأس نیروهاى بسیارى از نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحى دیگر به قصد حمله به کربلا و نجف حرکت نمودند و در ذى القعده به کربلا رسیدند و آن جا را محاصره کردند و برج و باروى شهر راخراب کردند و به زور وارد شهر شدند, و بیشتر مردم را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند. در سال ۱۲۱۶شهدالحسین علیه السلام را غارت کردند. وهابیان مکرراً به کربلا حمله کردند و هر بار تعدادى را به شهادت رساندند و اموالى را به غارت بردند, ولى بر اثر مقاومت و فداکارى شیعیان نتوانستند قبر مطهر امام حسین را خراب کنند.(۳)


۱- مقاتل الطالبیین , ص ۳۹۵ حسین عمادزاده , چهارده معصوم , ص ۸۰۰ ؛ مروج الذهب , ج ۴ ص ۲۳۰
۲- حسین عمادزاده , چهارده معصوم , ص ۸۰۱ با تلخیص .
۳- على اصغر فقیهى , وهابیان , ص ۲۵۳ با تلخیص .


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نظر دهيد