چهره های آخرالزمانی (10) / ابقع

چهره های آخرالزمانی (۱۰) / ابقع

چهره های آخرالزمانی (۱۰) / ابقع

ابقع بی شک از چهره هایی است که باید از او اجتناب کرد. او یکی از سه نفری است که قصد اشغال شام را دارند و حکومت کردن بر شام آرزوی آنهاست. سفیانی، اصهب و ابقع سه فرد قدرت طلبی هستند که در آخرالزمان خروج می کنند.
درباره ی ابقع باید گفت: «از او بپرهیز…» (۱)

لقب دیگری که به ابقع داده اند «ابرص» است.

درباره ی معنای «ابقع» و «ابرص» تعاریف متعددی بیان شده است. به لحاظ لغوی ابقع به معنای سپید و سیاه و ابرص به معنای کسی است که بیماری پیسی دارد. (۲)

اما در کتب مختلف از دید زبان شناسان اعراب معانی متعددی برای ابقع آمده است:

۱٫ابقع یعنی متفاوت و مختلف بودن رنگها در چیزی. به کسی یا چیزی که رنگهای مختلف دارد ابقع می گویند.
۲٫صفت بقعه در مردان به مردی اطلاق می شود که بسیار پرحرف است و سخنهای بیجا بر زبان می راند که حرفهایش بی سر و ته است. (۲)
۳٫ مردی زیرک و مکار که کسی توان فریبش را ندارد. (۴)

در روایاتی که از ابقع آمده است مشخص است که ابقع، اصهب و سفیانی هر سه برای بدست آوردن حکومت دمشق (شام) با هم رقابت می کنند. در نهایت سفیانی ابقع را به قتل می رساند و بر دمشق مسلط می شود. (۵)

پی نوشت:

۱٫امام باقر (ع) به یکی از یارانشان فرمودند: ای برید! از جماعت اصهب بپرهیزید و ابقع. برید گفت: ابقع؟ فرمودند: ابرص و از سفیانی بپرهیز و از دو رانده شده از فرزندان فلانی.
۲٫فرهنگ مجازی دهخدا، ذیل کلمات ابقع و ابرص
۳٫معجم مقاییس اللغه، ج۱ ، ص ۲۸۱؛ به نقل از سفیانی، ص ۹۴
۴٫القاموس فیروز آبادی، ج۳، ص ۶؛ به نقل از سفیانی، ص ۹۴
۵٫یوم الخلاص، ص ۲۹۳؛ به نقل از شش ماه پایانی، صص ۷۶ – ۸۰

پ.میعاد

نظر دهيد