چرا امامان دوازده نفرند ؟؟؟؟؟

چرا امامان دوازده نفرند ؟؟؟؟؟

چه اصرارى است که امامان معصوم در دوازده تن منحصر شوند؟

چه اصرارى است که امامان معصوم علیهم السلام در دوازده تن منحصر شوند، تا لازم آید خداوند، قوانین طبیعت را به خاطر امام دوازدهم به تعطیل درآورد؟

پاسخ: یکى از اصول اصیل شیعه امامیه، اصل امامت مى باشد، امامت استمرار نبوت است، که تحقق اهداف الهى در سعادت انسان ورسانیدن او به کمال مطلوب ومراتب قرب ورضاى الهى، بدون آن ممکن نیست. امام، فرد کامل انسانیت، ورابط میان عالم مادى وعالم ربوبى است. وبنابر روایات اسلامى، چنانچه امام وحجت خدا نباشد، نوع انسان منقرض خواهد شد.

امام سجاد (علیه السلام) مى فرماید: (ما پیشواى مسلمین، وحجت بر اهل عالم، وسادات مؤمنین ورهبر نیکان وصاحب اختیار مسلمین هستیم. ما امان اهل زمین هستیم، چنانکه ستارگان امان اهل آسمانند، به واسطه ماست که آسمان بر زمین فرود نمى آید مگر وقتى که خدا بخواهد، به واسطه ماست که باران رحمت خداوندى وبرکات زمین خارج مى شود، اگر ما روى زمین نبودیم، اهلش را فر مى برد. سپس فرمود: از روزى که خدا آدم را آفرید تاکنون هیچگاه زمین از حجت خدا، چه ظاهر ومشهور، چه غیاب ومستور، خالى نبوده است، وتا روز قیامت نیز از حجت خالى نخواهد بود، واگر چنین نبود خدا پرستش وعبادت نمى شد..).(۱۲)

با توجه به این مقدمه کوتاه، به بیان مسئله اى که ناشى از اراده ومشیت الهى است مى پردازیم وآن اینکه: چرا تعداد امامان از دوازده نفر بیشتر نیست؟

باید دانست که مسئله امامت، لحظه اى به زمان واگذار نشد. بدین معنى که هرگاه امامى از دنیا رفت، یا به شهادت رسید، امامى دیگر جاى او را گرفت. زیرا واگذاشتن امامت به زمان، در آینده موجب خواهد شد امامت در هاله اى از ابهام قرار گیرد وبرنامه الهى اسلامى را در معرض خطر جدى قرار دهد، واز سوى دیگر موجب تشویش اذهان وسرگردانى مردم وگمراهى وپراکندگى آنان وظهور اباطیل نابجاى فراوان به نام دین واسلام وبه حساب راه صواب وحق وحقیقت مى گردد.

همچنین فرصت به دست طمع ورزان هواپرست ومدعیان دروغین امامت خواهد افتاد تا به گمراهى مردم وبازى با دین واحکام آن وظهور بدعتهاى ناروا وتباهى حق بپردازند، تا آنجا که راه وصول به آن به صورت امرى محال ونا ممکن درآید.

از طرفى هرگاه حاکمان احساس کنند کسى هست که آنان را به پیشگیرى، ملایمت ودورى از سختگیرى وفشار ملزم سازد، واز سوى دیگر قدرت کافى را براى نابودى منبع خطر آن، به صورت نهایى در اختیار دارند، بدان مبادرت خواهند کرد، وتمامى منابع خطر را از سر راه خود بر خواهند داشت وتند بادهاى حقه وکینه، وزیدن خواهد گرفت، وتمامى دستاوردهاى جهاد پیامبران واوصیاى الهى وهمه بندگان با اخلاصى که در راه خداوند کوشیده اند، را چنان ریشه کن نمایند، که گویى اصلا چنین چیزى نبوده است.

براى این منظور وبا توجه به مطالبى که گفته شد، وبر اساس مقتضیات وبه لحاظ هماهنگى با ضروریاتى که این عینیت وسایر اعتبارات تربیتى موجب مى شود، رسول اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) در روایاتى، تعداد واسامى امامان بعد از خود را دقیقا بیان نموده، که اولین آنها امام على (علیه السلام) وآخرین آنها امام مهدى (علیه السلام) است.

بارى، اقتضاى حکمت الهى است که عمر امام دوازدهم (علیه السلام) آنقدر دراز شود که فرصت را براى انجام حرکت اصلاحى جهان شمول اسلام آماده کند. حتى با این تعیین دقیق وآن نص صریح هم، صحنه اجتماع اسلامى از ادعاهاى دروغین مدعیان امامت در امان نماند. این مقام براى زید بن على بن الحسین (علیهما السلام)، محمد بن حنفیه، اسماعیل فرزند امام صادق (علیه السلام) ودیگران ادعا شده است. اما از اهمیت وتأثیر چندانى برخوردار نبوده اند. بنابراین منحصر کردن تعداد امامان علیهم السلام به دوازده نفر، کاملا ضرورى بوده است؛ تا به نیازى که در عینیت جامعه هست، مطابقت کند. اگر برهه اى را که امامان ما علیهم السلام در سه قرن اول پس از وفات رسول اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) در آن به سر بردند، به طور دقیق مطالعه کنیم، درخواهیم یافت که: امت اسلامى در این مدت توانست تمامى جوانب تشریع واهداف مختلف آن را در سطح عمومى فراگیرد وبر زمینه هاى گوناگون زندگى اشراف یابد.

آرى، اگر غیبت امام غایب (علیه السلام) در کار نباشد، فرصت عمل وحفظ دستاوردهایى که ثمره جهاد وتلاش پیامبران ومخلصان فداکار در طول تاریخ است، کم کم از دست خواهد رفت، تا جایى که به صفر برسد.(۱۳)

اما در جواب اینکه چرا براى حفظ امام دوازدهم (علیه السلام) قوانین طبیعت را تعطیل کرده است، باید گفت که این اولین مرتبه نیست که خداوند متعال براى نگهدارى از فردى که حکمتش اقتضا مى کند، قانون طبیعت را تعطیل مى نماید.

در آن هنگام که ابراهیم (علیه السلام) را در آتش افکندند، تنها راه جلوگیرى از نابودیش، تعطیل این قانون بود. پس به آتش گفته شد که (بر ابراهیم خنک وسلامت شو!) واین چنین شد. دریا براى موسى (علیه السلام) شکافته شد. کار بر رومیان مشتبه شد وپنداشتند که عیسى (علیه السلام) را دستگیر کرده اند، در حالى که دستگیر نکرده بودند. حضرت محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) از خانه خود که در محاصره انبوه قریشیان بود وآنان ساعتها در کمین او بودند تا بر وى بتازند، بیرون رفت وکسى او را ندید، زیرا خداوند مى خواست تا پیامبرش را از چشمهاى آنان پوشیده دارد.

لذا هر گاه پاسدارى از زندگانى یکى از حجتهاى خداوندى، براى ادامه کارش وپایان بردن نقش سازنده اش ضرورى باشد، الطاف خداوند دخالت کرده وبراى حفظ او، یکى از قوانین طبیعى را به حالت تعطیل در مى آورد.

وبر عکس، اگر مدت ماموریت او سر آمده باشد، ووظیفه الهى تعیین شده اش را به انجام رسانده باشد، هماهنگ با قوانین طبیعى حیات با مرگ روبرو مى شود، یا به شهادت مى رسد.

جاى بسى شگفتى است که گروهى، همه این مطالب را در جاى خود که پیرامون تعطیل شدن قانونى از قوانین طبیعت است، پذیرفته اند، اما هنگامى که با عقیده شیعه، در مورد طول عمر امام زمان (عجل الله فرجه) روبرو مى شوند، انگشت حیرت به دهان مى گیرند واین گونه عقاید را غیر عاقلانه وغیر منطقى مى دانند؟!

(۱۲) ینابیع الموده، قندوزى، ج ۳، ص ۱۴۷٫
(۱۳) جزیره خضرا، افسانه یا واقعیت؟ علامه جعفر مرتضى عاملى، ترجمه سپهرى، ص ۳۵

۱ نظر

  1. سیدمحمد گفت:

    با سلام و تشکر از مطلب زیبایتان در باره علت دوازده امام مطلب بسیار جالبی در کتاب گنجینه علوی نویسنده سیدعلاالدین موسوی بیان شده است.انتشارات دارالکتاب جزایری قم

نظر دهيد