پنج دقیقه ای با امام زمان(عج)

پنج دقیقه ای با امام زمان(عج)

پنج دقیقه ای با امام زمان(عج)

  •  وقتی دلها تنگ می شوند و قلبها بی قرار تنهایی، هنگامیکه قلبها به تپش می افتند و سینه ها جویای نفسی تازه می شوند، با امام زمانت خلوتی کن، خلوتی از سر شور و عشقِ به وصال، که دقایقش گنجینه های معرفت است و تک ثانیه هایش مرواریدی در ژرفای بحر انتظار.

می توان صیّاد بود اگر با امید به ظهور، پا در برکه ی نمناک چشمهایت بگذاری و جرعه ای از آن نوش کنی.
گرچه دیدارش را از خود دریغ کردیم امّا حضورش را دریابیم که او حاضر است و به ما می نگرد.
قدردان حضورش باشیم، هر روز، با پنج دقیقه ای با امام زمان(عج).

» هر چند وقتی:
یادی از امام زمان(عج) می کنید؟ هر روز، هرجمعه،یا…؟

نظر دهيد