واکنش آیت الله سیستانی به مطالب انحرافی عرفانهای غیرطریق اهل بیت(ع) وردعرفان صاحب فصوصی

واکنش آیت الله سیستانی به مطالب انحرافی عرفانهای غیرطریق اهل بیت(ع) وردعرفان صاحب فصوصی

واکنش آیت الله سیستانی به مطالب انحرافی عرفانهای غیرطریق اهل بیت(ع) وردعرفان صاحب فصوصی

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/sistani-f_%28Tazohor.com%29.jpg

 

با توجه به اینکه در برخی از سایهای ترویج دهنده عرفانهای انحرافی وتاکید آنها به عرفان ابن عربی وتبلیغ کتابهایی مثل فصوص وسوءاستفاده برخی از آقایان ازبزرگان برای موجه نشان دادن مکتب خوداستقتائی از آیت الله سیستانی شده وایشان با صراحت عرفان صاحب فصوص را رد کردند.که می توانید استفتاء ایشان رادراین  لینک که از از سایت معظم له می باشد مشاهده نمایید.

http://alsistani.org/id/fatwa

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/est_%28Tazohor.com%29.jpg

نظر دهيد