متن كارت دعوت غدير ( شماره 8 )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۸ )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۸ )

صدای زنگ کاروانیان خاموش می شود. حاجیان از راه رسیده، در سکوت کامل فرو می روند. عالم ملک و ملکوت گوش جان به ندای ملکوتی برترین اولاد آدم می سپارد، تا آیه اکمال دین را از دهان مبارکش بشنود. او بر بلندای تاریخ قدم می نهد تا پیام رب العالمین را به همگان ابلاغ نماید که:
“الیوم اکملت لکم دینکم…..”
آنگاه چون کسی که بار سنگینی را از دوش بر زمین نهاده باشد، نفس راحتی می کشد و می فرماید:
“من کنت مولاه فهذا علی مولاه”
اکنون به بهانه آن روز، باری دیگر صدای زنگ کاروانیان را می شنویم و در مجلس جشنی به شادی می نشینیم.
مکان:
زمان:

نظر دهيد