متن كارت دعوت غدير ( شماره 7 )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۷ )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۷ )

غدیر، فریاد تمامت بعثت و تداوم تاریخ انسان ساز انبیاء الهی است.
غدیر، آخرین منزلگاه اتمام حجت خدا و اولین سرای ساکنان حریم امن است.
غدیر، برکه ای که قطره قطره آن ضامن تموّج دریادلان عاشقی است که امامت و ولایت را تنها در برگزیدگان بر حق خدا می بینند.
غدیر، سر آغاز تاریخ امت؛ تاریخ امامت بر حق اسلام.
غدیر، الگوی خدایاورانی است که بر تمسک به حبل الله المتین ولایت خاندان پیامبر مستحکم دانسته اند.
غدیر، تمامیت تاریخ شیعه است.
وما، هم اینک در غدیری دگرباره به لبیک می نشینیم.
مکان:
زمان:

نظر دهيد