متن كارت دعوت غدير ( شماره 5 )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۵ )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۵ )

نگاه کن؛ آبی آسمان را، که گلشنی است شکفته از گلخانه ستارگان.
نگاه کن؛ آرام دریا را، که در تلاطم امواج شوق، آرامیدن از یاد برده است.
نگاه کن؛ خالی صحرا را، که رنگ و بوی سحر در جان خاموشش برقی زده است و در جان شبزدگان.
نگاه کن؛ نگاه کن؛ چشمان طبیعت را که در انتظار نگاه تو لحظه شماری می کند؛
تا با تو بخوانند نقش تارک وجود را،
نام آشنای دولت را
و یاد یار مهربان را.
اینک برخیز و در همایشی خجسته، با ما تا کرانه های غدیر همراه باش.
مکان:
زمان:

نظر دهيد