قرآن (قرائت مجلسی)

قرآن (قرائت مجلسی)

قرآن (قرائت مجلسی) 

 

تلاوت مجلسی

 

۱. عباس امام جمعه

ردیف

نام سوره

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ واقعه ۲۷ تا ۷۴ ۲,۴۱۴ ۰:۱۰:۱۶
۲ مومنون ۹۳ ۲,۳۸۷ ۰:۱۰:۰۹
۳ نور ۳۵ تا ۴۰ ۱,۶۱۰ ۰:۰۶:۵۱
۴ زومر ۴۱ تا ۴۶ ۱,۰۶۹ ۰:۰۴:۳۲
۵ روم ۱۷ تا ۲۷ ۱,۶۴۲ ۰:۰۶:۵۹
۶ نور ۴۱ تا ۴۶ ۱,۲۳۹ ۰:۰۵:۱۵
۷ نجم ۱ تا ۲۵ ۱,۲۸۵ ۰:۰۵:۲۷
۸ انفعال ۲۲ تا ۴۰ ۱,۳۶۱ ۰:۰۵:۴۷
۹ احقاف ۱ تا ۱۰ ۱,۴۴۳ ۰:۰۶:۰۸
۱۰ بقره ۸۷ تا ۹۵ ۱,۸۵۴ ۰:۰۷:۵۳
۱۱ حج ۳۸ تا ۴۱ ۷۳۹ ۰:۰۳:۰۸
۱۲ احزاب ۵۷ تا ۶۲ ۸۷۸ ۰:۰۳:۴۳
۱۳ اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۸۷۰ ۰:۰۳:۴۱
۱۴ حج ۳۸ تا ۴۱ ۶۹۴ ۰:۰۲:۵۶
۱۵ قصص ۶۸ تا ۷۳ ۸۳۰ ۰:۰۳:۳۱
۱۶ مائده ۵۱ تا ۵۶ ۶۴۳ ۰:۰۲:۴۳
۱۷ مائده ۵۷ تا ۶۲ ۸۰۱ ۰:۰۳:۲۳
۱۸ اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۸۷۵ ۰:۰۳:۴۳
۱۹ انعام ۱۵۴ تا ۱۵۷ ۴۲۲ ۰:۰۱:۴۶
۲۰ بقره ۲۱۴ تا ۲۱۶ ۱,۱۵۵ ۰:۰۴:۵۴
۲۱ حج ۶۵ تا ۷۶ ۲,۳۷۷ ۰:۱۰:۰۷
۲۲ زیارت ۱ تا ۲۳ ۱,۴۱۷ ۰:۰۶:۰۱
۲۳ سجده ۱ تا ۱۱ ۱,۲۷۸ ۰:۰۵:۲۵
۲۴ قاف ۳۱ ۱,۶۱۴ ۰:۰۶:۵۲
۲۵ مومنون ۷ تا ۵۱ ۲,۱۸۲ ۰:۰۹:۱۷
۲۶ مائده ۸۲ تا ۱۲۰ /=M/

۳۲۶

۰:۰۱:۲۲
۲۷ مومنون ۷ تا ۵۱ ۳,۴۲۲ ۰:۱۴:۳۴
۲۸ هود ۱۱۰ ۲,۱۸۰ ۰:۰۹:۱۶
۲۹ بقره ۹۴ تا ۱۰۱ ۲,۲۶۸ ۰:۰۹:۳۹
۳۰ صافات ۷۵ تا ۱۱۳ ۲,۶۴۲ ۰:۱۱:۱۵
۳۱ مومنون ۵۱ تا ۶۹ ۲,۰۱۶ ۰:۰۸:۳۴

۲٫ کریم منصوری

ردیف

نام سوره

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ محمد ۱ تا ۹ ۱٫۴۸۰ ۰:۰۶:۲۶
۲ احقاف ۱ تا ۱۰ ۱٫۷۲۰ ۰:۰۷:۳۲
۳ جاسیه ۱۲ تا ۲۱ ۱٫۷۸۰ ۰:۰۷:۴۶
۴ شورا ۲۶ تا ۴۸ ۲٫۳۴۰ ۰:۱۰:۱۴
۵ فصلت ۴۵ تا آخر ۱٫۷۸۰ ۰:۰۷:۴۶
۶ دخان ۱۷ تا ۲۹ ۱٫۰۳۰ ۰:۰۴:۳۰
۷ واقعه ۱ تا ۲۶ ۱٫۲۳۰ ۰:۰۵:۲۲
۸ احقاف ۱ تا ۱۰ ۱٫۶۹۰ ۰:۰۷:۲۳
۹ لقمان ۲۰ تا آخر ۳٫۴۴۰ ۰:۱۵:۰۲
۱۰ زخرف ۲۰ تا آخر ۱٫۱۸۰ ۰:۰۵:۰۸
۱۱ اسراء ۱ تا ۶ ۱٫۳۴۰ ۰:۰۵:۵۱
۱۲ اعراف ۱۵۵ تا ۱۵۷ ۱٫۴۹۰ ۰:۰۶:۳۰
۱۳ انبیاء ۱۰۵ تا ۱۱۲ ۹۱۷ ۰:۰۳:۵۳
۱۴ صف  5 تا ۹ ۱٫۴۰۰ ۰:۰۶:۰۸
۱۵ مائده ۴۴ تا ۴۶ ۱٫۲۸۰ ۰:۰۵:۳۶
۱۶ مطففین ۲۲ تا ۲۸ ۷۲۵ ۰:۰۳:۰۴
۱۷ احزاب ۳۲ تا آخر ۲٫۴۷۰ ۰:۱۰:۴۷
۱۸ اسراء ۹ تا ۱۵ ۱٫۲۱۰ ۰:۰۵:۱۷
۱۹ آل عمران ۱۸۹ تا ۱۹۴ ۲٫۴۳۰ ۰:۱۰:۳۷
۲۰ انبیاء ۱۰۵ تا آخر ۹۱۲ ۰:۰۳:۵۲
۲۱ بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۷۸۰ ۰:۰۳:۱۸
۲۲ دخان ۱۷ تا ۲۹ ۹۴۶ ۰:۰۴:۰۱
۲۳ فصلت ۱ تا ۸ ۱٫۲۲۰ ۰:۰۵:۱۹
۲۴ قصص آیه آخر ۱٫۰۷۰ ۰:۰۴:۳۹
۲۵ لقمان ۱ تا ۱۰ ۱٫۲۷۰ ۰:۰۵:۳۲
۲۶ زاریات ۱ تا ۲۳ ۱٫۳۳۰ ۰:۰۵:۴۸
۲۷ ده ۵ تا آخر ۲٫۵۸۰ ۰:۱۱:۱۸
۲۸ قصص ۵ تا ۹ ، شمس ۳٫۲۴۰ ۰:۱۴:۰۸
۲۹ مطففین ۲۲ تا ۲۸ ، شمس ۱٫۵۳۰ ۰:۰۶:۴۰
۳۰ نساء ۸۰ تا ۸۷ ، توحید ۱٫۸۱۰ ۰:۰۷:۵۵
۳۱ دخان ۱ تا ۲۸ ۲٫۵۱۰ ۰:۱۰:۵۹
۳۲ مریم ۲۸ تا ۵۰ ۲٫۸۱۰ ۰:۱۲:۱۶
۳۳ اسراء ۴۳ تا ۵۱ ۱٫۷۱۰ ۰:۰۷:۲۹
۳۴ آل عمران ۱۶۴ تا ۱۷۱ ۲٫۰۲۰ ۰:۰۸:۴۸
۳۵ نحل ۲۲ تا ۲۷ ۱٫۳۶۰ ۰:۰۵:۵۵
۳۶ کهف ۴۳ تا ۵۱ ۱٫۶۹۰ ۰:۰۷:۲۳
۳۷ توبه ۱۲۸ تا ۱۲۹ ، بلد ۳٫۳۸۰ ۰:۱۴:۴۷
۳۸ مریم ۱ تا ۱۱ ، شمس ، حمد ، بقره ۱تا ۲ ۴٫۱۹۰ ۰:۱۸:۱۹
۳۹

نظرات بسته است.