فروش بت توسط معاویه به سرزمین بالیوود!!!

فروش بت توسط معاویه به سرزمین بالیوود!!!

خرید و فروش بُت !
داستان مشهوری است که رکن الاسلام از مشایخ خود تا به صاحب “مصابیح” روایت کرده است. و او از ابی ابن وابل نقل کرده است که او گفت: با مسروق در مکانی بودیم که کشتیی از آنجا می گذشت. پرسیدم که این کشتی چیست و به کجا می رود؟ گفتند: تنها کالای این کشتی بُت است که معاویه به طرف هند می فرستد تا در آنجا بفروشد. مسروق گفت: اعمال بد این مرد را شیطان در نظر او زینت داده که اینطور عملی را خوب می پندارد! یا اینکه یکباره از آخرت مأیوس شده و به دنیا مشغول گشته است.

نظر دهيد