عکس/ امام خمینی در ترکیه سال 41

عکس/ امام خمینی در ترکیه سال ۴۱

نظر دهيد