عبور از پل صراط

عبور از پل صراط

عبور از پل صراط

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/pol-seraat_%28Tazohor.com%29.jpg

یکی ازمواقف قیامت که خود مرکب ازمواقف متعددی می باشد، صراط است وآن پلی است که از مو باریک ترواز شمشیر تیزتر است. قرآن می فرماید:« همه شما وارد جهنم می شوید. این امری است حتمی وفرمانی است قطعی ازپروردگارتان؛ سپس آنها که تقوا پیشه کردند ازآن رهایی می بخشیم وظالمان را درحالی که به زانو درآمده اند رها می سازیم.۱»
انسانهای نیک ومؤمن باسرعت ازآن می گذرند و وارد بهشت می شوند ولی افراد بد وکافرازآن لغزیده و به جهنم سقوط می کنند. درآن پل ایستگاههای متعددی است ازقبیل: موقف نماز، روزه، زکات، صله رحم و…. ومهمترین موقف درآن، موقف ولایت است؛ چنانکه دردنیا چنین است. درحدیثی ازپیامبر(ص) آمده است:« درروز قیامت هنگامی که صراط برروی جهنم نصب می شود تنها کسانی ازآن عبورمی کنند که جوازعبور داشته باشند.آن جواز، ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.۲» دلیل مطلب نیز روشن است؛ خط ولایت دردنیا همان خط مستقیمی است که ازمو باریک تر واز شمشیر تیزتراست وبه جزهمین صراط مستقیم بقیه خطوط وراهها خطوط کج و منحرف اند.

ایمان وعمل تنها گرد محورولایت تبلورمی یابد. این مطلب را درحدیث جالبی مفضل بن عمرازامام صادق( ع) نقل کرده است. می گوید: ازامام درباره صراط پرسیدم، حضرت فرمود:« دوصراط وجود دارد: صراطی دردنیا وصراطی درآخرت واما صراط دردنیا همان امام واجب الاطاعه است. هرکس اورا بشناسد وازهدایت اوپیروی کند ازصراطی که همان پل برروی جهنم است درآخرت عبورمی کند وهرکه اورا دردنیا نشناسد قدمش برصراط آخرت می لغزد ودرآتش جهنم سقوط می کند.۳»

همچنین درحدیثی ازامام صادق آمده است که فرمودند:« هنگام عبورازصراط و ورود به بهشت، انسانها متفاوتند: بعضی مانند برق ازآن می گذرند وبعضی همچون اسب تندرو وبعضی به دو وبرخی همچون پیادگان وبعضی وارونه وآویزان ازآن عبورمی کنند درحالیکه گاهی آتش جهنم چیزی ازآنها می گیرد وقسمتی ازآنها را می سوزاند.۴»

پی نوشت:
۱-مریم ۷۱ و ۷۲
۲- بحار، ج ۸، ص ۶۸، ح ۱۱
۳- معانی الاخبار، ص ۳۲، ح ۱
۴- امالی الصدوق مجلس ۳۳

منبع:
با تلخیص از کتاب پاسخ به پرسشها و شبهات: مجموعه پرسشها و پاسخها از محضر استاد رضا محمدی در رادیو معارف، تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم: زمزمه هدایت، ۱۳۸۵

نظر دهيد