شهادت ثالثه در اذان و اقامه و تشهد چه حکمی دارد؟

شهادت ثالثه در اذان و اقامه و تشهد چه حکمی دارد؟

شهادت ثالثه در اذان و اقامه و تشهد چه حکمی دارد؟

آیه الله سید صادق شیرازی

مسأله ۱۰۰۰: « أشْهَدُ أنَّ عَلِیاً وَلىُّ اللّه » جزو اذان و اقامه است. و در بعضى از روایات به آن اشاره شده است.

استفتاء شماره ۱۶۱: شهادت ثالثه جزء اذان و اقامه است به این معنی که بدون آن اذان و اقامه ناقص است.

آیه الله مکارم شیرازی

مسأله ۸۴۳ـ «اَشْهَدُ أَنَّ عَلِیَّاً وَلِىُّ اللّهِ» (یعنى گواهى مى دهم که على ولىّ خدا بر همه خلق است) جزء اذان و اقامه نیست، ولى خوب است بعد از «اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» به قصد تبرّک گفته شود، لکن به صورتى که معلوم شود جزء آن نیست.

آیه الله خمینی

٩١٩ “اشهد ان علیا ولى الله” جزو اذان و اقامه نیست، ولى خوب است بعداز “اشهد ان محمدا رسول الله” به قصد قربت گفته شود.

آیه الله سید صادق روحانی

مسأله ۹۲۵ ـ مستحب است گفتن اشهد ان امیر المؤمنین علیا ولی الله یا اشهد ان علیا امیرالمؤمنین وولی الله در اذان و اقامه، بعد از اشهد ان محمدا رسول الله، بلکه چون در این ازمنه این جمله جزء شعائر مذهب تشیع مى باشد و بعضى از فقهاء احتمال وجوب آن را داده اند، ترک نشود.

آیه الله سید علی سیستانی

مسأله ۹٠۵ ـ «أَشْهَدُ أنَّ عَلِیّاً وَلیُّ اللّه‏ِ» جزء اذان و اقامه نیست ، و لى خوب است بعد از «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه‏َ» به قصد قربت گفته شود .

آیه الله علوی گرگانی

مسأله ۹۲۸- «أشْهَدُ أنَّ عَلِیَّاً وَلِیُ اللّهِ» جزء اذان واقامه نیست، ولی خوب است بعد از «أشْهَدُ‌أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه»، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله مظاهری

مسئله ۷۲۹- «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللَّهِ» جزو اذان و اقامه نیست ولى مستحب است بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللَّهِ»، دو مرتبه گفته شود (مستحب در مستحب)، لکن چون فعلاً شعار شیعه است، باید گفته شود.

آیه الله وحید خراسانی

مسأله ۹۲۸ ـ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیا وَلِی اللّهِ» جزء اذان و اقامه نیست ، ولى چون ولایت آن حضرت مکمّل دین است ، شهادت به آن در هر حال و از جمله بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمُّداً رَسُولُ اللّهِ» از أفضل قُربات است.

آیه الله حاج آقا مجتبى تهرانى

مسأله ۹۱۹- وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِىُّ اللّه‏ جزء اذان و اقامه نیست؛ ولى خوبست بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه‏، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله تقی مدرسی
استفتاء شماره ۱۵۳ : فقها گفته اند که شهادت سوم (اشهد ان علیاً ولی الله) جزء اذان و اقامه نیست ولی شهادت به رسالت حضرت ختمى مرتبت را کامل مى کند و امروزه شعار شیعیان شده است. بنابراین اولى آن است که به قصد رجاء مطلوبیت گفته شود.

آیه الله سید محمد حسینی شاهرودی
مسأله ۹۲۸) أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللّه جزء اذان و اقامه نیست. ولى خوبست بعد از أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
پاسخ : گفتن شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به عنوان جزئیت جایز نیست؛ ولى گفتن در اذان و اقامه، به قصد قربت مطلقه، خوب است.

آیه الله سبحانی
مسأله ۷۷۵)أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللّه جزو اذان و اقامه نیست ولى خوب است بعد از أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، به قصد قربت مطلقه و زینت اذان و اقامه گفته شود.

آیه الله صافی گلپایگانی
مسأله۹۲۸٫  «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ الله»جزو اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ الله»، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله خامنه ای
س ۴۵۶: گفتن «أشهد أنّ علیاً ولی الله» به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد قربت مطلقه گفته شود، ولى جزو اذان و اقامه نیست.

آیه الله نوری همدانی
(مساله ۹۲۰) اشهدً انّ علیاً ولیً اللهِ جزء اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از اشهدً انّ محمداً رسولُ‌ اللهِ، به قصد قربت گفته شود. و چون در امثال زمان ما، شعا ر تشیع محسوب می شود در هر جا که اظهار این شعار مستحسن و لازم باشد، گفتن آن هم مستحسن و لازم است.

مرحوم آیه الله بروجردی
مسأله ۹۲۸- «اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللهِ» جزء اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللهِ» به قصد قربت گفته شود.

مرحوم آیه الله سید محمد شیرازی
مسأله ۱۰۰۰: (أشْهَدُ أنَّ عَلِیاً وَلیُّ الله) جزو اذان و اقامه است. و در روایاتى به آن اشاره شده که در (الفقه) بیان نموده ایم.

مرحوم آیه الله بهجت
اذان و اقامه مسأله« ۳۶ » بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السلام در اذان مستحبى، در صورتى که به نیّت مطلوب بودن گفته شود ، به عبارات مختلفى که در « نهایه » و « فقیه » و « احتجاج » نقل شده است که « اَنَّ عَلِیّا وَلِىُّ اللّه » و یا « عَلِىٌّ اَمیرُ المُؤمِنین » و یا به عبارت « اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِىُّ اللّه » باشد ، و اما اقرار به ولایت اگر چه در غیر اذان باشد خوب است ، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتى که در اینجا گفته مى شود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصى بودن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین علیهم السلام در آن باشد.

مرحوم آیه الله میرزا جواد تبریزی
مـسـالـه ۹۲۸ : اشهد ان علیا ولى اللّه جزو اذان و اقامه نیست , ولى خوب است بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه به قصد قربت گفته شود.

مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی
رسال عملیه صفحه ۱۵۶: اَشْهَدُ اَنَّ عَلیَّاً وَلىُّ اللهِ جزو اذان و اقامه نیست ولى خوب است بعد از اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللهِ به قصد قربت گفته شود

نظر دهيد