زیارت و صلوات و توسل به امام حسن عسگری (ع)

زیارت و صلوات و توسل به امام حسن عسگری (ع)

زیارت و صلوات و توسل به امام حسن عسگری (ع)

961522372208822726194243224112203131159170106

زیارت امام حسن عسگری (ع) – فرهمند – ۰:۰۸:۰۹

زیارت امام حسن عسگری (ع) –  ۰:۱۹:۳۹

صلوات امام حسن عسگری (ع) – ۰:۰۱:۲۷

توسل به امام حسن عسگری (ع) – ۰:۰۱:۱۲

 

ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۱,۹۱۴ ۰:۰۸:۰۹
۲ —- ۱,۲۱۵ ۰:۱۹:۳۹
۳ —- ۳۴۸ ۰:۰۱:۲۷
۴ —- ۲۸۷ ۰:۰۱:۱۲

حجم
(KB)

زمان

۱,۹۱۴

۰:۰۸:۰۹

۱,۲۱۵

۰:۱۹:۳۹

۳۴۸

۰:۰۱:۲۷

۲۸۷

۰:۰۱:۱۲

نظر دهيد