راه بهشت از کدام سمت است؟

راه بهشت از کدام سمت است؟

راه بهشت از کدام سمت است؟

یکی سوالش شرعی بود، جوابش هم توی هیچ رساله ای نبود. یعنی از آن دسته سوال های شرعی بود که توی عصر خودمان پیش آمده بود و جواب تازه می خواست. یکی دوبار از استادهای دانشگاهش پرسیده بود ولی هنوز برایش گنگ بود . به دوست ها و آشناهای نزدیک هم رو زده بود اما جواب هنوز نامعلوم بود!
وقت تنگ بود و مسئله حیاتی و ذهنش پر از سوال…!

یکی شب امتحان ریاضی اش برای بار چندم برگه ها را زیر و رو کرده بود و فرمول ها را چپانده بود توی کله اش… حالا که همه ی فرمول ها پشت سر هم رژه می رفتند، دست به دامان دوست شیمی دانش، همسایه ی پزشکش و معلم ادبیاتش شده بود که جواب یک مسئله را بگیرد! یکی ضرب می کرد، یکی تقسیم، یکی جذر می گرفت و یکی هنگ می کرد.

شب امتحان بود و دفترش پر از علامت سوال و لحظه ی پاسخ گویی نزدیک…!

راستش، ما همه مان پارو زنان قایق و ذهن های ورم کرده و دل های پر از اضطرابیم، که راه ها رفته ایم جز راه تو! به همه رو زده ایم و گدایی کرده ایم الا تو…

ما هدایت را از خودتان می خواهیم مولا…

همه ی ما را به راه راست هدایت فرما…

*هرکه هدایت را از کسی که اهلش نیست طلب کند گمراه می شود   (امام علی علیه السلام)

عطیه پاک آئین

نظر دهيد