دلنوشته / میدانم بهاری هست

دلنوشته / میدانم بهاری هست

 دلنوشته / میدانم بهاری هست

بسمه تعالی

… میدانم بهاری هست،

                   بهاری سبز و جاودانه

                                      و گلهای تشنه را،

                                                      سیراب خواهد کرد.

و پرندگان خوش الحان

                     بر سر شاخساران،

                                   سرود زندگی خواهند خواند.

امّا در این میان، من؛

              جای خالی تو را،

                           و قاب عکس گوشه ی دیوار را،

                                                              نظاره می کنم

که شاید روزی،

             به چهره ی زیبای تو آذین بسته شود.

نظر دهيد