دعای محبوب شدن دربین مردم

دعای محبوب شدن دربین مردم

دعای محبوب شدن دربین مردم

امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس هر روز یا هرشب برخواندن  سوره نجم  مداومت کند.درمیان مردم مورد ستایش خواهد بود وگناهانش آمرزیده می شود ومورد علاقه مردم قرارگیرد

 

ثواب الاعمال.ص:۲۲۵

نظر دهيد