دعای جلب دوستی

دعای جلب دوستی

جلب دوستی

امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس درهر شب جمعه سورۀ واقــــعـــه راتلاوت کند.خداونداو رادوست خواهد داشت واو رانزد مردم نیزمحبوب خواهد ساخت،ودر دنیا بدبختی و تنگدستی و نادانی نمیبیند،وآسیبی از آسیبهای دنیا به اونمیرسد،واز همنشینان امیرمومنان علیه السلام خواهد بود.این سوره مخصوص امیرمومنان علیه السلام است .

ثواب الاعمال،ص:۲۲۷

نظر دهيد