حدیث دوم / اگر می خواهید 100 بنده آزاد کنید !

حدیث دوم / اگر می خواهید ۱۰۰ بنده آزاد کنید !

حدیث دوم / اگر می خواهید ۱۰۰ بنده آزاد کنید !

ابن بابویه و دیگران بسند های معتبر بسیار از حضرت امام زین العابدین و حضرت صادق علیها السلام روایت کرده اند که هر که در شام صد مرتبه

الله اکبر

بگوید چنان است که صد بنده آزاد کرده باشد و بسند صحیح دیگر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که هر که صد مرتبه بیش از طلوع آفتاب و صد مرتیه پیش از غروب آفتاب

الله اکبر

بگوید خداوند کریم برای او مثل ثواب صد بنده آزاد کردن بنویسد و هر که ده مرتبه 

سبحان الله و بحمده

بگوید خداوند ده حسنه برای او بنویسد و هرکه زیاده بگوید زیاده برای او نوشته شود .

التماس دعا

منبع :

مفاتیح الجنان

نظر دهيد