حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

ابن بابویه بسند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که هر که پیش از طلوع آفتاب

 "قل هوالله احد"

و "انا انزلناه "

و ایه الکرسی

هر کدام را یازده مرتبه بخواند خدا منع کند مال او را از انچه ترسد و فرمودکه هر که

" قل هوالله احد "

و"اناانزلناه "

پیش از طلوع آفتاب بخواند در آن روز گناهی به او نرسد هر چند که شیطان جهد کند.

التماس دعا

منبع :

مفاتیح الجنان

نظر دهيد