جایگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از دیدگاه اهل سنت (2) / فاطمه (س)، پاره تن پيامبر خدا (ص)

جایگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از دیدگاه اهل سنت (۲) / فاطمه (س)، پاره تن پیامبر خدا (ص)

جایگاه و منزلت حضرت زهرا علیها السلام از دیدگاه اهل سنت (۲) / فاطمه علیها السلام، پاره تن پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله

 

madar--

در حدیث دیگرى که در منابع معتبر شیعه و سنّى آمده است، پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله مى فرماید:
«فاطمه بضعه منّی من أغضبها أغضبنی»
«فاطمه، پاره تن من است; هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است».
این حدیث، با همین متن، در کتاب صحیح (تألیف: بُخارى)(۱)و دیگر مصادر دیده مى شود.
در تعبیر دیگرى پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«فاطمه بضعه منّی یریبنی ما أرابها و یؤذینی ما آذاها»
«فاطمه، پاره تن من است; مرا آشفته مى کند، هر آن چه او را آشفته کند و مرا ناراحت مى سازد، هر چه که او را ناراحت کند».
این تعبیر در کتاب هاى صحیح (تألیف: بُخارى)، مسند (تألیف: احمد بن حنبل)، صحیح (تألیف: ابى داوود)، صحیح (تألیف: مُسلم) و دیگر مصادر آمده است(۲).
در صحیح مُسلم آمده است که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«إنّما فاطمه بضعه منّی یؤذینی ما آذاها»(3)
«به طور حتم، فاطمه، پاره تن من است; آن چه که او را بیازارد، مرا مى آزارد».
احمد بن حنبل در المسند نقل مى کند که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«إنّما فاطمه بضعه منّی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما أنصبها»
«بى تردید، فاطمه، پاره تن من است; آن چه که او را بیازارد، مرا مى آزارد و آن چه که او را اندوهگین سازد، مرا اندوهگین مى کند».
همین حدیث را تِرمذى نیز در کتاب صحیح خود نقل کرده است. حاکم نیشابورى نیز پس از نقل این حدیث در المستدرک مى گوید:
این حدیث بر مبناى بُخارى و مُسلم، صحیح است(۴).
احمد بن حنبل در جاى دیگرى از کتاب المسند این گونه نقل مى کند که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«فاطمه بضعه منّی یقبضنی ما یقبضها و یبسطنی ما یبسطها»
«فاطمه، پاره تن من است; آن چه که او را اندوهگین کند، مرا اندوهگین مى کند و آن چه که او را شاد کند، مرا شاد مى کند».
همین تعبیر در المستدرک و دیگر منابع نیز آمده است و حاکم نیشابورى در ذیل آن مى گوید:
اَسناد آن، صحیح هستند(۵).

(۱) صحیح بُخارى / کتاب بدء الخلق، باب مناقب قرابه الرسول و منقبه فاطمه.
(۲) مسند احمد: ۴ / ۳۲۸٫
(۳) صحیح مُسلم، باب مناقب فاطمه علیها السلام.
(۴) المستدرک: ۳ / ۱۵۸، مسند احمد: ۴ / ۳۲۳٫
(۵) المستدرک: ۳ / ۱۵۳، کنز العمّال: ۱۳ / ۶۷۴ ، ۱۲ / ۱۱۱٫

نظر دهيد