بيعت گيرى براى يزيد يكى از جنایات معاويه!

بیعت گیرى براى یزید یکى از جنایات معاویه!

بیعت گیرى براى یزید یکى از جنایات معاویه!

یکی از ظلم ها و جنایات معاویه بیعت‏گیرى براى یزید است. معاویه از همان روز که به سلطنت نشست و بساط یک استبداد قهر آمیز و ننگین را پهن کرد. به فکر این بود که پسرش (یزید) را ولیعد خویش سازد و برایش بیعت بگیرد و حکومت اموى را موروثى و پایدار گرداند. هفت سال تمام زمینه این کار را فراهم مى‏کرد، به نزدیکانش بذل و بخشش می کرد و بیگانگان را خویشاوند و مقرب مى‏ساخت.(۱) گاهی نیت خویش را پنهان می کرد و گاهی هم بر ملا مى‏نمود. و پیوسته برای هدف شیطانی خویش سعی و تلاش می نمود. تا اینکه زیاد، که مخالف ولایتعهدى یزید بود، در سال ۵۳ مرد. و معاویه پیمانى به نام زیاد جعل کرد که در آن آمده بود حکومت بعد از معاویه از آن یزید می باشد. و با این کار، همانطور که مدائنى گفته(۲) مى‏خواست راه بیعت گیرى براى یزید را هموار و آسان نماید.

ابو عمر مى‏گوید: به معاویه هنگامى که امام حسن علیه السلام زنده بود پیشنهاد شد که براى یزید بیعت بگیرد، اما وى این مقصود را فقط پس از درگذشت‏ حسن علیه السلام آشکار کرد.(۳)

ابن کثیر مى‏نویسد: در سال ۵۶ معاویه مردم را دعوت کرد که با پسرش یزید بیعت نمایند تا پس از وى حاکم باشد، و تصمیم این کار را پیشتر و در زمان زنده بودن مغیره بن شعبه گرفته بود.(۴) همچنین ابن جریر می گوید: وقتى زیاد مرد معاویه شروع کرد به ترتیب دادن کار ولایتعهدى یزید و تبلیغات و دعوت براى بیعت گیرى، و به سراسر کشور نامه نوشت که براى ولایتعهدى یزید بیعت بگیرند.(۵)

معاویه با وجود مخالفتهای بسیار زیاد از سوی بزرگان، صحابه و مردم، با زر و زور برای پسرش یزید بیعت گیری کرد. تا پس از وی پسرش راه و روشش را در مخالفت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و بدعت گذاری و از بین بردن احکام اسلام ادامه دهد. معاویه به منظور رسیدن به هدفش نامه های بسیاری به حکمرانان خویش و صحابه و بزرگان نوشت، تا ایشان را مجبور به بیعت کند. و حتی خودش دو بار در سال ۵۰ و ۵۶ به مکه رفت، تا از صحابه و سرشناسان جامعه بیعت بگیرد.(۶)

به عنوان مثال در تاریخ ثبت شده است که معاویه به سعید بن عاص، که استاندار او در مدینه بود، نامه‏اى فرستاد و دستور داد مردم مدینه را به بیعت با یزید دعوت کند و نام کسانى را که به سرعت بیعت می کنند و کسانى را که کوتاهى مى‏نمایند به او گزارش دهد. وقتی نامه به سعید بن عاص رسید مردم را به بیعت یزید فرا خواند و خشونت نمود و تشدّد و سختگیرى نشان داد و هر که در بیعت کردن کوتاهى مى‏نمود مورد حمله قرار داد. با این حال اکثر مردم و مخصوصا خاندان بنی هاشم و همچنین عبدالله بن زبیر بیعت نکردند.(۷) همچنین معاویه به عبدالله بن جعفر نوشت: “…اگر بیعت کنى سپاسگزارى خواهد شد و اگر خوددارى نمائى مجبور خواهى گشت!”(۸)

به طور خلاصه از مطالعه ماجراى آن بیعت ننگین و انحرافى روشن مى‏شود که در محیطى خفقان‏آور و با تهدید و ارعاب و تطمیع و رشوه و با تهمت و افترا و دروغ و حیله صورت گرفته است. معاویه براى انجام بیعت ولایتعهدى یزید یکى را تهدید مى‏کند و دیگرى را به قتل مى‏رساند و آن یک را استاندار مى‏سازد و استانى را ملکش مى‏گرداند و پول بر دامن آدمهاى ضعیف النفس و فرومایه و دنیاپرست مى‏پاشد. این بیعت گیری ظالمانه در حالی انجام شد که بر طبق صلح نامه میان امام حسن علیه السلام و معاویه، معاویه عهد و پیمان بسته بود که: بعد از خودش کسی را به عنوان خلیفه معرفی نکند و اختیار تعیین خلیفه به مسلمین واگذار شود.
اسناد:

(۱) عقدالفرید ج۲ص۳۰۲

(۲) تاریخ طبریج۶ص۱۷۰، عقدالفرید ج۲ص۳۰۲

(۳) الاستیعاب ج۱ص۱۴۲

(۴) البدایه والنهایه ج۸ص۷۹

(۵) تاریخ الامم والملوک ج۵ص۳۰۱

(۶) ماجرای رفتن معاویه به مکه برای گرفتن بیعت و مخالفت صحابه و بزرگان: الامامه والسیاسه ج۱ص۱۴۸-۱۶۳ و تاریخ طبری ج۶ص۱۷۰، الکامل فی التاریخ ج۲ص۵۱۳، العقد الفرید ج۲ص۳۰۲-۳۰۴، الکامل ابن اثیر ج۲ص۲۱-۲۱۸، ذیل الامالی ص۱۷۷، جمهره الرسائل ج۲ص۶۹، الغدیر ج۱۰ص۳۲۳-۳۶۰

(۷) الامامه و السیاسه ج۱ص۱۴۴-۱۴۶

(۸) الامامه و السیاسه ج۱ص۱۴۷

نظر دهيد