انحرافات محيى الدّين‏ ( تكتفّ )

انحرافات محیى الدّین‏ ( تکتفّ )

انحرافات محیى الدّین‏ ( تکتفّ )

Ibn_Arabi

در «فتوحات» هفتاد وسه سرّ ونکته در خوبى و رجحان تکتفّ ودست بستن در نماز گفته است‏ «1»، وحال آنکه مطابق اجماع شیعه وقول مالکیه اهل سنت تکتفّ مرجوح ومذموم است‏ «2»، ومشهور میان شیعه حرمت آن است در غیر حال تقیّه، بلکه بسیارى مبطل نماز مى‏دانند «3».

______________________________
(۱) فتوحات مکّیه: ۱/ ۴۱۹٫

(۲) الفقه على المذاهب الاربعه: ۱/ ۲۵۱، خلاف شیخ طوسى: ۱/ ۱۰۰ مسأله ۷۴٫

(۳) مبسوط: ۱/ ۱۰۳.

نظر دهيد