اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

اسامی شهیدان بنی هاشم(ع) و یاران امام حسین (ع) درروز عاشورا

اسامی شهیدان بنی هاشم(ع) و یاران امام حسین (ع) درروز عاشورا


 • شهیدان بنی هاشم(ع) در کربلا

ردیف

نام شهید

نسبت باامام حسین (ع) وخلاصه ای ازشرح حال او

 

1

امام حسین علیه السلام

فرزند:حضرت علی(ع)وحضرت فاطمة الزهراء(س)/قاتل:شمربن ذی الجوشن(لعنت الله علیه)/سن هنگام شهادت:63 سال

نقل شده است که امام(ع)هزارونهصدوپنجاه تن ازآن لشگررابه درک فرستاد. ابتداشخصی به نام مالک بن یسر(لعین)ضربتی برسرامام(ع)زد.سپس صالح بن وهب المزنی(لعین) ضربه ی دیگری برپهلوی امام زدبعدشمردستوردادپیکرامام(ع)را تیرباران نمودند،ابوایوب غنوی(لعین) تیری برگلویش زد،حصین بن تمیم(لعین) تیری بردهانش زد،زرعة بن شریک(لعین)تیری بردست چپش وآنراقطع نمود،وکس دیگری برپشتش زخمی زد،سنان ملعون نیزه برگلو وسینه مبارکش فرونمود،سپس تیردیگری برامام(ع) زدندکه امام(ع)افتاد،بعدخولی ملعون خواست سرامام(ع)راجداکندکه لرزه براندامش افتادونتوانست،انگاه شمرلعین سرایشان راازبدنش جدانمودولعنة الله علی القوم الظالمین.

 

2

علی اکبر

فرزند: امام حسین(ع)/نام مادر:لیلی.شبیه ترین مردم درخَلق وخُلق به پیامبرگرامی اسلام(ص).درسن ایشان اختلاف است.هنگام شهادت 18یا19یا25ساله بوده اند.به صورت گروهی اورابه شهادت رساندند.

 

3

محمد بن عبد الله بن جعفر

فرزند:جعفربن ابیطالب(ع)/قاتل:عامربن نَهشـَل تمیمی/ پسرعموی امام(ع)

 

4

عون بن عبد الله بن جعفر

فرزند:جعفربن ابیطالب/قاتل:عبدالله بن قُطنة / پسرعموی امام(ع)

 

5

عبد الرحمن بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:عثمان بن خالد جُهنی/ پسرعموی امام(ع)

 

6

جعفر بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:بُشربن سَوط همدانی/ پسرعموی امام(ع)

 

7

محمد بن مسلم بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:ابومرهم ازدی ولَقیظ بن اَیاس جُهنی/ خواهرزاده ی امام(ع)

 

8

محمد بن ابی سعید بن عقیل

فرزندابی سعیدابن عقیل/قاتل: ولَقیظ بن یاسر جُهنی

 

9

قاسم بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:عمروبن سعدازدی/برادرزاده ی امام(ع)

 

10

عبد الله بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:ابجربن کعب وحرمله(لعین)/عبدالله کودک بودچون دید دشمنان گرداگردامام(ع) رامحاصره نموده اند،ابجربن کعب(لعین)چون می خواست امام رابکشدایشان دست خودرا سپرنموده،دستش قطع شدودردامان امام(ع)افتادوحرمله باتیری ایشان رابه شهادت رسید.

 

11

ابو بکر بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:عبدالله بن عُقبهی غنویّ /برادرزاده ی امام(ع)

 

12

عبد الله بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:هانی بن ثبیت حضرمیّ /برادرامام حسین(ع)- برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

13

جعفر بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:هانی بن ثبیت حضرمیّ یاخولی اصبحیّ /برادرامام حسین(ع)-سن هنگام شهادت 25 ساله/ برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

14

عثمان بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:خولی اصبحی ومردی ازقبیله بنی دارم/برادرامام حسین(ع)- برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

15

حضرت ابوالفضل العباس بن علی /قمربنی هاشم/سقاوعلمدارکربلا

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:نوفل الازرق وزیدبن ورقا/برادرامام حسین(ع)سن هنگام شهادت34ساله

 

16

علی بن الحسین بن علی علی اصغر

فرزند:امام حسین(ع)/قاتل:حرملة بن کاهل اسدی(لعنت الله علیه)- هنگام شهادت کودکی شیرخواره بود.امام دودست خودرازیرخون گلویش گرفت تاپرشدسپس به جانب آسمان افکندوفرمود:سهل است برمن هرمصیبتی، خدایاشاهدباش.

 

17

عبد الله بن مسلم بن عقیل

فرزند:مسلم بن عقیل/نام مادر:رقیّه دخترحضرت علی(ع).قاتل:عمرو بن صبیح وشخص دیگری(لعنت الله علیهما)-خواهرزاده ی امام حسین (ع)

 

18

مسلم بن عقیل

فرزندعقیل،سفیرامام(ع)که درکوفه،ازبلندای مسجدبه پایین اوراانداختند. ایشان پسرعموی حضرت امام(ع)هستندوپس ازشهادتش دوفرزندخردسال دیگرش توسط کوفیان به طمع جایزه کشته شدند.

 

 • یاران امام حسین علیه السلام درروز عاشورا

ردیف

نام شهید

خلاصه ای ازشرح حال

 

1

حر بن یزید الریاحی

درروزعاشوراتحت تاثیر سخنان امام(ع)توبه نمودوازیاران ایشان شد.

 

2

نعیم بن عجلان الانصاری

   

3

عمران بن کعب بن حارثة الاشجعی

   

4

حنظلة بن عمرو الشیبانی

   

5

قاسط بن زهیر التغلبی

   

6

مقسط بن زهیر التغلبی

   

7

کنانة بن عتیق التغلبی

ازبزرگان،قاریان وعابدان کوفه.

 

8

عمروبن ضبیعة بن قیس التّمیمی

شجاع بود،ابتداباعمرسعدبودسپس داخل درسپاه امام شد.

 

9

ضرغامة بن مالک

برخی گفته اندکه اوپس ازنمازظهرشهیدشده است.

 

10

عامر بن مسلم العبدی

ازشیعیان بصره بودند.

 

11

سالم ، آزاد شده عامر عبدی

   

12

سیف بن مالک العبدی

برخی گفته اندکه اوپس ازنمازظهرشهیدشده است.

 

13

عبد الرحمن الارحبی

یاهمان قیس بن مسهرصیداوی،سفیرامام(ع)به کوفه.که درراه کوفه دستگیرودرکوفه ازبالای مسجدبه پایین پرتابش کردند

 

14

حباب بن عامر الشعبی

ازشیعیان کوفه است.

 

15

عمرو بن عبد الله الجندعی

درکربلازخمی شداقوامش اورانجات دادندامایکسال بعدشهیدشد.

 

16

حلاس بن عمرو الراسبی

ازسرداران لشگرامام علی(ع)درکوفه بودوازاهالی کوفه.

 

17

نعمان بن عمرو الراسبی

ازاهالی کوفه بودوبرادرحُلاس بن عمروالازدی الرّاسبی.

 

18

سوار بن منعم النهمی

درکربلازخمی واسیرشدقومش اوراشفاعت نمودند،شش ماه بعد شهیدشد.

 

19

عمار بن ابى سلامه دالانى

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع)بود.

 

20

زاهر بن عمرو الکندی

غلام عمروبن الحَمق بود.پس ازمرگ عمروتاروزعاشوردرخدمت امام (ع)بود.

 

21

جبلة بن علی الشیبانی

ازشجاعان اهل کوفه بود.

 

22

مسعود بن الحجاج التیمی

ازشجاعان اهل کوفه بود.

 

23

عبد الرحمن بن مسعود التیمی

ازشجاعان اهل کوفه بود.فرزندمسعود.

 

24

زهیر بن بشر الخثعمی

   

25

عمار بن حسان الطائی

ازشیعیان ومخلصین امام(ع).

 

26

مسلم بن کثیر الازدی

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع).

 

27

زهیر بن سلیم الازدی

شب عاشورابه اردوی امام پیوست.

 

28

عبد الله بن یزید العبدی

ازشیعیان بصره.

 

29

عبید الله بن یزید العبدی

ازشیعیان بصره.برادرعبدالله

 

30

جندب بن حجیر الخولانی

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع).

 

31

جنادة بن کعب الانصاری

ازاهالی مکه بااهل وعیال آمده بود.

 

32

عمرو بن جنادة الانصاری

پسرجَنادة

 

33

سالم بن عمروق

ازمشاهیروشجاعان

 

34

قاسم بن حبیب الازدی

ازمشاهیروشجاعان

 

35

بکر بن حی التیمی

ازمشاهیروشجاعان

 

36

جوین بن مالک التمیمی

   

37

امیة بن سعد الطایی

   

38

عبدالله بن بشر

   

39

بشربن عمرو

ازمشاهیروشجاعان

 

40

حجاج بن بدر السعدی

حامل نامه مسعودابن عمرو،وازاهالی بصره.

 

41

قَعنَب بن عَمرو نَمریّ بصریّ

   

42

عائذ بن مجمع العائذی

   

43

اسلم ترکی

پدرش ترک بودوکاتب امام (ع).

 

44

قارب بن عبدالله دئلی

مادرش کنیزامام(ع)بود.

 

45

مُنجـِح بن سَهم

غلام امام حسن(ع)

 

46

سعد بن الحارث الانصاری

غلام امیرالمومنین علی(ع)

 

47

نصر

غلام امیرالمومنین علی(ع)

 

48

حارث بن نبهان

غلام حمزه(ع)

 

49

عبد الله بن عمیر بن جناب الکلبی

   

50

بریر بن خضیر الهمدانی

مردی زاهدوعابدوسیّدقاریان قرآن،بزرگ اهالی کوفه.

 

51

وهب بن عبد الله كلبى

تنهازن شهیددرکربلاهمسرایشان بود.

 

52

همسر وهب بن عبدالله حباب کلبی

تنهازن شهید درروزعاشوراکه بربالین همسرش به شهادت رسید.

 

53

عمرو بن خالد الصیداوی

   

54

عمرو بن خالد الازدی

   

55

سعد بن حنظله تمیمی

ازبزرگان لشگرامام(ع)

 

56

عمیربن عبدالله مذجحی

   

57

نافع بن هلال الجملی

   

58

مسلم بن عوسجه

ازشجاعان نامی روزگار،نماینده مسلم بن عقیل(ع)

 

59

ابوثمامه صیداوی (عمروبن عبدالله)

   

60

حبیب بن مظاهر اسدى

   

61

جابربن عروه غفاریّ

   

62

سعید بن عبد الله الحنفی

درنمازظهرروبه دشمن ایستادندتاامام(ع)نمازبخواندشجاع،ازبزرگان کوفه

 

63

زهیر بن القین البجلی

فرمانده سمت راست سپاه امام.

 

64

سعیدبن عبدالله

ازبزرگان شیعه کوفه،درنمازظهرعاشوراپیش روی امام ایستاد.

 

65

نافع بن هلال الجملی

ازشجاعان لشگرامام(ع)وماهردرتیراندازی

 

66

عبد الله بن عروة الغفاری

ازشجاعان واشراف کوفه

 

67

عبد الرحمن بن عروة الغفاری

ازشجاعان واشراف کوفه

 

68

سیف بن الحارث بن سریع الجابری

   

69

عبدالله بن الحارث بن السریع

   

70

حنظلة بن اسعد اشبامی

ازبزرگان شیعه وشجاعان وفصحااهل شام

 

71

عابس بن ابی شبیب الشاکری

   

72

شوذب

ازمتقدمین شیعه،حافظ حدیث وحامل آن

 

73

عابس

ازرجال شیعه،رئیس،شجاع،خطیب،عابد،متهجد

 

74

ابی الشّهثاءالبَهدلیّ الکـِندیّ

شجاع،تیراندازی ماهر،ازهرصدتیرش شایدپنج تیربه خطا می رفت

 

75

جَون،مولی ابوذرغفاریّ

غلام سیاه پوست ابوذرغفاری

 

77

غلام ترکی

غلام ترک حضرت سیّدالشهداءکه بسیارقوی ونیرومندبود

 

78

عمرو بن قرظة الانصاری

ازصحابه بزرگ حضرت علی(ع)بود

 

79

سوید بن عمرو بن ابی المطاع

مردی شریف النسب،زاهدوکثیرالصلاة بود.

 

دراینکه تعداد یاران حضرت امام حسین(ع)چندنفربوده است بین راویان اختلاف نظرهست،این تعداد دقیقا براساس کتاب منتهی الآمال جلداول باب پنجم : در تاريخ حضرت امام حسين عليه السلام (حاج شيخ عباس قمي) آمده است

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

5 نظر

 1. از صاحب وبلاگ برای این وبلاگ برای ایناز مدیر این وبلاگ که این اطلاعات خوب را د اختیار ما شیعیان قرار داده است کمال

  تشکر را دارم و انشا الله اجر تان با عمه سادات زینب کبری واقا امام زمان

 2. احمد. سنی می‌گه:

   باسلام . چرا هیچ وقت درایام محرم از فرزندان علی وحسن وحسین علیهم السلام که با نام ابوبکر،عمروعثمان در کربلاشهید شده اند اسمی برده نمی شودا 

 3. عاطفه می‌گه:

  ميگن تعدادي از ياران امام حسين از ايران به ايشان ملحق شدن امكان داره اسم اونهارو ذكر كنين-؟

 4. مختار خوشگو می‌گه:

  با سلام واحترام

  مطالب بسيار جالب و خواندني بود بخصوص كه جدول بندي شده و به تفكيك نوشته شده است فقط چرا گزينه پرينت ندارد چون هنگامي كه فايل مذكور را به نرم افزار   (ورد)ميبري جاي ستون ها عوض مي شود اگر اين مشكل برطرف شودبسيار عالي است

  با تشكر

  • admin می‌گه:

   باسلام

   جهت پرینت مطالب سایت , در گوشه بالا سمت چپ سایت روی (( این مطلب را چاپ کنید )) کلیک نمایید.

   با تشکر

نظر دهيد