اسامی شهیدان بنی هاشم(ع) و یاران امام حسین (ع) درروز عاشورا

اسامی شهیدان بنی هاشم(ع) و یاران امام حسین (ع) درروز عاشورا

اسامی شهیدان بنی هاشم(ع) و یاران امام حسین (ع) درروز عاشورا


 • شهیدان بنی هاشم(ع) در کربلا

ردیف

نام شهید

نسبت باامام حسین (ع) وخلاصه ای ازشرح حال او

 

۱

امام حسین علیه السلام

فرزند:حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه الزهراء(س)/قاتل:شمربن ذی الجوشن(لعنت الله علیه)/سن هنگام شهادت:۶۳ سال

نقل شده است که امام(ع)هزارونهصدوپنجاه تن ازآن لشگررابه درک فرستاد. ابتداشخصی به نام مالک بن یسر(لعین)ضربتی برسرامام(ع)زد.سپس صالح بن وهب المزنی(لعین) ضربه ی دیگری برپهلوی امام زدبعدشمردستوردادپیکرامام(ع)را تیرباران نمودند،ابوایوب غنوی(لعین) تیری برگلویش زد،حصین بن تمیم(لعین) تیری بردهانش زد،زرعه بن شریک(لعین)تیری بردست چپش وآنراقطع نمود،وکس دیگری برپشتش زخمی زد،سنان ملعون نیزه برگلو وسینه مبارکش فرونمود،سپس تیردیگری برامام(ع) زدندکه امام(ع)افتاد،بعدخولی ملعون خواست سرامام(ع)راجداکندکه لرزه براندامش افتادونتوانست،انگاه شمرلعین سرایشان راازبدنش جدانمودولعنه الله علی القوم الظالمین.

 

۲

علی اکبر

فرزند: امام حسین(ع)/نام مادر:لیلی.شبیه ترین مردم درخَلق وخُلق به پیامبرگرامی اسلام(ص).درسن ایشان اختلاف است.هنگام شهادت ۱۸یا۱۹یا۲۵ساله بوده اند.به صورت گروهی اورابه شهادت رساندند.

 

۳

محمد بن عبد الله بن جعفر

فرزند:جعفربن ابیطالب(ع)/قاتل:عامربن نَهشـَل تمیمی/ پسرعموی امام(ع)

 

۴

عون بن عبد الله بن جعفر

فرزند:جعفربن ابیطالب/قاتل:عبدالله بن قُطنه / پسرعموی امام(ع)

 

۵

عبد الرحمن بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:عثمان بن خالد جُهنی/ پسرعموی امام(ع)

 

۶

جعفر بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:بُشربن سَوط همدانی/ پسرعموی امام(ع)

 

۷

محمد بن مسلم بن عقیل

فرزند:عقیل بن ابیطالب/قاتل:ابومرهم ازدی ولَقیظ بن اَیاس جُهنی/ خواهرزاده ی امام(ع)

 

۸

محمد بن ابی سعید بن عقیل

فرزندابی سعیدابن عقیل/قاتل: ولَقیظ بن یاسر جُهنی

 

۹

قاسم بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:عمروبن سعدازدی/برادرزاده ی امام(ع)

 

۱۰

عبد الله بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:ابجربن کعب وحرمله(لعین)/عبدالله کودک بودچون دید دشمنان گرداگردامام(ع) رامحاصره نموده اند،ابجربن کعب(لعین)چون می خواست امام رابکشدایشان دست خودرا سپرنموده،دستش قطع شدودردامان امام(ع)افتادوحرمله باتیری ایشان رابه شهادت رسید.

 

۱۱

ابو بکر بن حسن

فرزند:امام حسن(ع)/قاتل:عبدالله بن عُقبهی غنویّ /برادرزاده ی امام(ع)

 

۱۲

عبد الله بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:هانی بن ثبیت حضرمیّ /برادرامام حسین(ع)- برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

۱۳

جعفر بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:هانی بن ثبیت حضرمیّ یاخولی اصبحیّ /برادرامام حسین(ع)-سن هنگام شهادت ۲۵ ساله/ برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

۱۴

عثمان بن علی

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:خولی اصبحی ومردی ازقبیله بنی دارم/برادرامام حسین(ع)- برادرحضرت ابوالفضل(ع)

 

۱۵

حضرت ابوالفضل العباس بن علی /قمربنی هاشم/سقاوعلمدارکربلا

فرزند:امام علی(ع)وام البنین(س)/قاتل:نوفل الازرق وزیدبن ورقا/برادرامام حسین(ع)سن هنگام شهادت۳۴ساله

 

۱۶

علی بن الحسین بن علی علی اصغر

فرزند:امام حسین(ع)/قاتل:حرمله بن کاهل اسدی(لعنت الله علیه)- هنگام شهادت کودکی شیرخواره بود.امام دودست خودرازیرخون گلویش گرفت تاپرشدسپس به جانب آسمان افکندوفرمود:سهل است برمن هرمصیبتی، خدایاشاهدباش.

 

۱۷

عبد الله بن مسلم بن عقیل

فرزند:مسلم بن عقیل/نام مادر:رقیّه دخترحضرت علی(ع).قاتل:عمرو بن صبیح وشخص دیگری(لعنت الله علیهما)-خواهرزاده ی امام حسین (ع)

 

۱۸

مسلم بن عقیل

فرزندعقیل،سفیرامام(ع)که درکوفه،ازبلندای مسجدبه پایین اوراانداختند. ایشان پسرعموی حضرت امام(ع)هستندوپس ازشهادتش دوفرزندخردسال دیگرش توسط کوفیان به طمع جایزه کشته شدند.

 

 • یاران امام حسین علیه السلام درروز عاشورا

ردیف

نام شهید

خلاصه ای ازشرح حال

 

۱

حر بن یزید الریاحی

درروزعاشوراتحت تاثیر سخنان امام(ع)توبه نمودوازیاران ایشان شد.

 

۲

نعیم بن عجلان الانصاری

   

۳

عمران بن کعب بن حارثه الاشجعی

   

۴

حنظله بن عمرو الشیبانی

   

۵

قاسط بن زهیر التغلبی

   

۶

مقسط بن زهیر التغلبی

   

۷

کنانه بن عتیق التغلبی

ازبزرگان،قاریان وعابدان کوفه.

 

۸

عمروبن ضبیعه بن قیس التّمیمی

شجاع بود،ابتداباعمرسعدبودسپس داخل درسپاه امام شد.

 

۹

ضرغامه بن مالک

برخی گفته اندکه اوپس ازنمازظهرشهیدشده است.

 

۱۰

عامر بن مسلم العبدی

ازشیعیان بصره بودند.

 

۱۱

سالم ، آزاد شده عامر عبدی

   

۱۲

سیف بن مالک العبدی

برخی گفته اندکه اوپس ازنمازظهرشهیدشده است.

 

۱۳

عبد الرحمن الارحبی

یاهمان قیس بن مسهرصیداوی،سفیرامام(ع)به کوفه.که درراه کوفه دستگیرودرکوفه ازبالای مسجدبه پایین پرتابش کردند

 

۱۴

حباب بن عامر الشعبی

ازشیعیان کوفه است.

 

۱۵

عمرو بن عبد الله الجندعی

درکربلازخمی شداقوامش اورانجات دادندامایکسال بعدشهیدشد.

 

۱۶

حلاس بن عمرو الراسبی

ازسرداران لشگرامام علی(ع)درکوفه بودوازاهالی کوفه.

 

۱۷

نعمان بن عمرو الراسبی

ازاهالی کوفه بودوبرادرحُلاس بن عمروالازدی الرّاسبی.

 

۱۸

سوار بن منعم النهمی

درکربلازخمی واسیرشدقومش اوراشفاعت نمودند،شش ماه بعد شهیدشد.

 

۱۹

عمار بن ابى سلامه دالانى

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع)بود.

 

۲۰

زاهر بن عمرو الکندی

غلام عمروبن الحَمق بود.پس ازمرگ عمروتاروزعاشوردرخدمت امام (ع)بود.

 

۲۱

جبله بن علی الشیبانی

ازشجاعان اهل کوفه بود.

 

۲۲

مسعود بن الحجاج التیمی

ازشجاعان اهل کوفه بود.

 

۲۳

عبد الرحمن بن مسعود التیمی

ازشجاعان اهل کوفه بود.فرزندمسعود.

 

۲۴

زهیر بن بشر الخثعمی

   

۲۵

عمار بن حسان الطائی

ازشیعیان ومخلصین امام(ع).

 

۲۶

مسلم بن کثیر الازدی

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع).

 

۲۷

زهیر بن سلیم الازدی

شب عاشورابه اردوی امام پیوست.

 

۲۸

عبد الله بن یزید العبدی

ازشیعیان بصره.

 

۲۹

عبید الله بن یزید العبدی

ازشیعیان بصره.برادرعبدالله

 

۳۰

جندب بن حجیر الخولانی

ازاصحاب امیرالمومنین علی(ع).

 

۳۱

جناده بن کعب الانصاری

ازاهالی مکه بااهل وعیال آمده بود.

 

۳۲

عمرو بن جناده الانصاری

پسرجَناده

 

۳۳

سالم بن عمروق

ازمشاهیروشجاعان

 

۳۴

قاسم بن حبیب الازدی

ازمشاهیروشجاعان

 

۳۵

بکر بن حی التیمی

ازمشاهیروشجاعان

 

۳۶

جوین بن مالک التمیمی

   

۳۷

امیه بن سعد الطایی

   

۳۸

عبدالله بن بشر

   

۳۹

بشربن عمرو

ازمشاهیروشجاعان

 

۴۰

حجاج بن بدر السعدی

حامل نامه مسعودابن عمرو،وازاهالی بصره.

 

۴۱

قَعنَب بن عَمرو نَمریّ بصریّ

   

۴۲

عائذ بن مجمع العائذی

   

۴۳

اسلم ترکی

پدرش ترک بودوکاتب امام (ع).

 

۴۴

قارب بن عبدالله دئلی

مادرش کنیزامام(ع)بود.

 

۴۵

مُنجـِح بن سَهم

غلام امام حسن(ع)

 

۴۶

سعد بن الحارث الانصاری

غلام امیرالمومنین علی(ع)

 

۴۷

نصر

غلام امیرالمومنین علی(ع)

 

۴۸

حارث بن نبهان

غلام حمزه(ع)

 

۴۹

عبد الله بن عمیر بن جناب الکلبی

   

۵۰

بریر بن خضیر الهمدانی

مردی زاهدوعابدوسیّدقاریان قرآن،بزرگ اهالی کوفه.

 

۵۱

وهب بن عبد الله کلبى

تنهازن شهیددرکربلاهمسرایشان بود.

 

۵۲

همسر وهب بن عبدالله حباب کلبی

تنهازن شهید درروزعاشوراکه بربالین همسرش به شهادت رسید.

 

۵۳

عمرو بن خالد الصیداوی

   

۵۴

عمرو بن خالد الازدی

   

۵۵

سعد بن حنظله تمیمی

ازبزرگان لشگرامام(ع)

 

۵۶

عمیربن عبدالله مذجحی

   

۵۷

نافع بن هلال الجملی

   

۵۸

مسلم بن عوسجه

ازشجاعان نامی روزگار،نماینده مسلم بن عقیل(ع)

 

۵۹

ابوثمامه صیداوی (عمروبن عبدالله)

   

۶۰

حبیب بن مظاهر اسدى

   

۶۱

جابربن عروه غفاریّ

   

۶۲

سعید بن عبد الله الحنفی

درنمازظهرروبه دشمن ایستادندتاامام(ع)نمازبخواندشجاع،ازبزرگان کوفه

 

۶۳

زهیر بن القین البجلی

فرمانده سمت راست سپاه امام.

 

۶۴

سعیدبن عبدالله

ازبزرگان شیعه کوفه،درنمازظهرعاشوراپیش روی امام ایستاد.

 

۶۵

نافع بن هلال الجملی

ازشجاعان لشگرامام(ع)وماهردرتیراندازی

 

۶۶

عبد الله بن عروه الغفاری

ازشجاعان واشراف کوفه

 

۶۷

عبد الرحمن بن عروه الغفاری

ازشجاعان واشراف کوفه

 

۶۸

سیف بن الحارث بن سریع الجابری

   

۶۹

عبدالله بن الحارث بن السریع

   

۷۰

حنظله بن اسعد اشبامی

ازبزرگان شیعه وشجاعان وفصحااهل شام

 

۷۱

عابس بن ابی شبیب الشاکری

   

۷۲

شوذب

ازمتقدمین شیعه،حافظ حدیث وحامل آن

 

۷۳

عابس

ازرجال شیعه،رئیس،شجاع،خطیب،عابد،متهجد

 

۷۴

ابی الشّهثاءالبَهدلیّ الکـِندیّ

شجاع،تیراندازی ماهر،ازهرصدتیرش شایدپنج تیربه خطا می رفت

 

۷۵

جَون،مولی ابوذرغفاریّ

غلام سیاه پوست ابوذرغفاری

 

۷۷

غلام ترکی

غلام ترک حضرت سیّدالشهداءکه بسیارقوی ونیرومندبود

 

۷۸

عمرو بن قرظه الانصاری

ازصحابه بزرگ حضرت علی(ع)بود

 

۷۹

سوید بن عمرو بن ابی المطاع

مردی شریف النسب،زاهدوکثیرالصلاه بود.

 

دراینکه تعداد یاران حضرت امام حسین(ع)چندنفربوده است بین راویان اختلاف نظرهست،این تعداد دقیقا براساس کتاب منتهی الآمال جلداول باب پنجم : در تاریخ حضرت امام حسین علیه السلام (حاج شیخ عباس قمی) آمده است

 

۵ نظر

 1. از صاحب وبلاگ برای این وبلاگ برای ایناز مدیر این وبلاگ که این اطلاعات خوب را د اختیار ما شیعیان قرار داده است کمال

  تشکر را دارم و انشا الله اجر تان با عمه سادات زینب کبری واقا امام زمان

 2. احمد. سنی گفت:

   باسلام . چرا هیچ وقت درایام محرم از فرزندان علی وحسن وحسین علیهم السلام که با نام ابوبکر،عمروعثمان در کربلاشهید شده اند اسمی برده نمی شودا 

 3. عاطفه گفت:

  میگن تعدادی از یاران امام حسین از ایران به ایشان ملحق شدن امکان داره اسم اونهارو ذکر کنین-؟

 4. مختار خوشگو گفت:

  با سلام واحترام

  مطالب بسیار جالب و خواندنی بود بخصوص که جدول بندی شده و به تفکیک نوشته شده است فقط چرا گزینه پرینت ندارد چون هنگامی که فایل مذکور را به نرم افزار   (ورد)میبری جای ستون ها عوض می شود اگر این مشکل برطرف شودبسیار عالی است

  با تشکر

نظر دهيد