ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

عنوان

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ روز اول دعای روز اول ۵۸۹ ۰:۰۱:۴۰
۲ دعای روز اول(هم خوانی) ۱۱۴ ۰:۰۱:۱۴
۳ روز دوم دعای روز دوم ۳۶۱ ۰:۰۱:۰۱
۴ دعای روز دوم(هم خوانی) ۱۱۶ ۰:۰۰:۵۷
۵ روز سوم دعای روز سوم ۴۳۹ ۰:۰۱:۱۴
۶ دعای روز سوم(هم خوانی) ۹۸ ۰:۰۰:۴۷
۷ روز چهارم دعای روز چهارم ۴۵۳ ۰:۰۱:۱۷
۸ دعای روز چهارم(هم خوانی) ۱۹۳ ۰:۰۱:۳۶
۹ روز پنجم دعای روز پنجم ۴۱۹ ۰:۰۱:۱۱
۱۰ دعای روز پنجم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۱۱ روز ششم دعای روز ششم ۴۸۷ ۰:۰۱:۲۲
۱۲ دعای روز ششم(هم خوانی) ۹۱ ۰:۰۰:۴۴
۱۳ روز هفتم دعای روز هفتم ۳۸۱ ۰:۰۱:۰۴
۱۴ دعای روز هفتم(هم خوانی) ۱۰۷ ۰:۰۰:۵۲
۱۵ روز هشتم دعای روز هشتم ۳۲۷ ۰:۰۰:۵۵
۱۶ دعای روز هشتم(هم خوانی) ۹۳ ۰:۰۰:۴۵
۱۷ روز نهم دعای روز نهم ۵۶۲ ۰:۰۱:۳۵
۱۸ دعای روز نهم(هم خوانی) ۱۳۴ ۰:۰۱:۰۶
۱۹ روز دهم دعای روز دهم ۳۵۱ ۰:۰۰:۵۹
۲۰ دعای روز دهم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۴۹
۲۱ روز یازدهم دعای روز یازدهم ۴۰۳ ۰:۰۱:۰۸
۲۲ دعای روز یازدهم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۲۳ روز دوازدهم دعای روز دوازدهم ۴۹۷ ۰:۰۱:۲۴
۲۴ دعای روز دوازدهم(هم خوانی) ۱۱۹ ۰:۰۰:۵۸
۲۵ روز سیزدهم دعای روز سیزدهم ۴۱۴ ۰:۰۱:۱۰
۲۶ دعای روز سیزدهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۷ روز چهاردهم دعای روز چهاردهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۲۸ دعای روز چهاردهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۹ روز پانزدهم دعای روز پانزدهم ۳۲۱ ۰:۰۰:۵۴
۳۰ دعای روز پانزدهم(هم خوانی) ۱۵۴ ۰:۰۱:۱۶
۳۱ روز شانزدهم دعای روز شانزدهم ۳۸۴ ۰:۰۱:۰۵
۳۲ دعای روز شانزدهم(هم خوانی) ۱۰۸ ۰:۰۰:۵۳
۳۳ روز هفدهم دعای روز هفدهم ۴۶۱ ۰:۰۱:۱۸
۳۴ دعای روز هفدهم(هم خوانی) ۱۳۰ ۰:۰۱:۰۴
۳۵ روز هجدهم دعای روز هجدهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۳۶ دعای روز هجدهم(هم خوانی) ۱۱۷ ۰:۰۰:۵۷
۳۷ روز نوزدهم دعای روز نوزدهم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۳۸ دعای روز نوزدهم(هم خوانی) ۱۱۲ ۰:۰۰:۵۵
۳۹ روز بیستم دعای روز بیستم ۳۹۹ ۰:۰۱:۰۸
۴۰ دعای روز بیستم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۴۱ روز بیست و یکم دعای روز بیست و یکم ۴۰۶ ۰:۰۱:۰۹
۴۲ دعای روز بیست و یکم(هم خوانی) ۱۱۰ ۰:۰۰:۵۳
۴۳ روز بیست و ذوم دعای روز بیست و دوم ۴۷۵ ۰:۰۱:۲۰
۴۴ دعای روز بیست و دوم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۴۵ روز بیست و سوم دعای روز بیست و سوم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۴۶ دعای روز بیست و سوم(هم خوانی) ۱۲۳ ۰:۰۱:۰۰
۴۷ روز بیست و چهارم دعای روز بیست و چهارم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۴۸ دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۴۹ روز بیست و پنجم دعای روز بیست و پنجم ۳۷۱ ۰:۰۱:۰۳
۵۰ دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی) ۹۶ ۰:۰۰:۴۶
۵۱ روز بیست و ششم دعای روز بیست و ششم ۴۲۷ ۰:۰۱:۱۲
۵۲ دعای روز بیست و ششم(هم خوانی) ۸۷ ۰:۰۰:۴۲
۵۳ روز بیست و هفتم دعای روز بیست و هفتم ۳۹۱ ۰:۰۱:۰۶
۵۴ دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۵۵ روز بیست و هشتم دعای روز بیست و هشتم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۵۶ دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۵۰
۵۷ روز بیست و نهم دعای روز بیست و نهم ۳۵۴ ۰:۰۱:۰۰
۵۸ دعای روز بیست و نهم(هم خوانی) ۱۰۳ ۰:۰۰:۵۰
۵۹ روز سی ام دعای روز سی ام ۴۷۹ ۰:۰۱:۲۱
۶۰ دعای روز سی ام(هم خوانی) ۹۹ ۰:۰۰:۴۸

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

نظر دهيد