اداب و مستحبات نماز

اداب و مستحبات نماز

قال رسول الله (صلى الله علیه آله و سلم ): الوضوء مفتاح الصلاه :
وضو کلید و وسیله افتتاح نماز است .
(نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸)
وضو و نماز همچون ترمزى است که در پنج نوبت روز، بدن و روح را از گرایش به آلودگى و بدى باز مى دارد و به پاکى و راستى و درستى مى کشاند.
شایسته است که نمازگزار هنگام وضو ساختن آداب آن را کاملا رعایت کند، تا مقدمات و نورانیت لازم را براى حضور به محضر رب الارباب تحصیل نماید.
۱ – نخستین آداب وضو آن است که ((رو به قبله )) بایستد و در حال توجه به مرکز عبادت و توحید باشد تا از فواید آن محروم نماند. چنانچه در روایت است که : ((هر کس وضو را رو به قبله بسازد ثواب دو رکعت نماز در نامه عمل او نوشته مى شود.))(۲).
در حدیث است که امام مجتبى (علیه السلام ) به هنگام وضو مفصلهایش ‍ مى لرزید و رنگ صورت مبارکش زرد مى شد. علت این حالت را از آن حضرت پرسیدند، فرمود: ((بر هر کس که در مقابل پروردگار مى ایستد سزاوار است که رنگش زرد شود و اعضایش بلرزد(۳).))
۲ – یکى دیگر از مستحبات وضو ((مسواک زدن )) به هنگام هر وضو مى باشد.
هرگاه اراده کنى وضو ساختن را، باید ابتدا به مسواک کردن بپردازى و مسواک را بر عرض دندانها بمالى ، نه بر طول آن .
مسواک کردن به انگشت ابهام و مسبحه در وقت وضو، مثل مسواک کردن به مسواک است ؛ یعنى هر دو انگشت را بر دندان مالیدن در وقت وضو ساختن مجزى از مسواک است و قائم مقام آن است (۴).
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به حضرت على (علیه السلام ) فرمود: ((اى على ! بر تو باد مسواک زدن به هنگام هر وضو(۵ ).))
نیز حضرت فرمود: ((اگر بر امتم دشوار نبود، هر آینه مسواک را واجب مى کردم در هر وضو(۶).))
همچنین فرمود: ((دو رکعت نماز در حالى که انسان مسواک زده باشد، از هفتاد رکعت نماز در حالى که مسواک نزده باشد، برتر است (۷).))
۳ – هنگام وضو ((مضمضه )) کند، و این عمل یعنى آب در دهان کردن و گردانیدن ، و بهتر این است که آب را بیرون ریزد.
۴ – هنگام وضو ((استنشاق )) نماید، و این عمل ، آب را در بینى کردن و بالا کشیدن آن است .
مستحب است که سه بار مضمضه و استنشاق کند، اگر چه به یک مشت آب باشد(۸).
۵ – یکى دیگر از مستحبات وضو این است که مرد در شستن اول در وقت شروع به شستن دستها آب را بر پشت آرنج بریزد، و در شستن دوم در وقت شروع آب را بر پیش آرنج بریزد، بر عکس زن ، که او در شستن اول ابتدا به ریختن آب به پیش آرنج مى کند و در شستن دوم ابتدا به پشت آرنج مى کند(۹).
۶ – مستحب است بعد از وضو گرفتن ، اعضاء وضو را خشک نکند.
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کسى که وضو بگیرد و خود را با حوله خشک نماید، یک حسنه براى او نوشته مى شود. اما کسى که وضو بگیرد و خشک نکند، بلکه صبر کند تا اعضاى وضو به خودى خود خشک شود، سى حسنه براى او نوشته مى شود(۱۰).))
۷ – هنگام وضو، میان انگشتان را باز کند تا کاملا شسته شود.
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا به وسیله آتش میان آنها را فاصله ندهد(۱۱ ).))
۸ – مقدار مصرف آب :
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((براى وضو ده سیر آب ، و براى غسل سه کیلو آب کافى است ، ولى افرادى در آینده مى آیند که این مقدار را کم مى شمارند و آب زیادى را مصرف خواهند کرد، آنها بر خلاف راه من مى روند(۱۲).))
۹- از دیگر مستحبات وضو، خواندن دعاهایى است که در هر یک از افعال واجب وضو (شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها) و افعال مستحبه وضو (مثل مضمضه و استنشاق ) وارد شده . این دعاها در بخش دوم کتاب (اذکار مستحبى ) آمده است

۲- مفتاح الفلاح ، ص ۲۵
۳- مفتاح الفلاح ، ص ۲۶
۴- مفتاح الفلاح ، ص ۲۳٫
۵- من لا یحضرالفقیه ، ج ۱، ص ۱۲۵٫
۶- من لا یحضرالفقیه ، ج ۱، ص ۱۲۶٫
۷
سیبنهج الفصاحه ، ص ۳۴۹
۸- مفتاح الفلاح ، ص ۲۷ و ۲۸
۹- النضید، ج ۲، ص ۱۲۴٫
۱۰- الفقیه ، ج ۱، ص ۱۲۲٫
۱۱- نهج الفصاحه ، ص ۳۰۶٫
۱۲- محجه البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۱٫

نظر دهيد