احکام / وضوی ترتیبی و ارتماسی

احکام / وضوی ترتیبی و ارتماسی

احکام  / وضوی ترتیبی و ارتماسی

بصث

مسائل مخصوص وضوى ترتیبى 
۱- اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد،چنانچه ترى دست به قدرى باشد که بواسطه کشیدن دست ، آب کمى بر آنها جارى شود،کافى است .
توضیح المسائل ،مساله ۲۴۴
۲- اینکه گفته شد که شستن صورت و دستها از بالا به پایین باشد،مراد آب ریختن نیست که حتما بایستى آب را هم مثلا از رستنگاه مو بریزد،بنابراین اگر کسى آب را پایین تر از رستنگاه مو بریزد -ولى با دست تر شستن را از رستنگاه مو شروع کند مانعى ندارد.
عروه الوثقى ،احکام وضو، مساله ۴۴
۳- شستن صورت در وضو لازم نیست که حتما با دست راست صورت گیرد.
دستور وضوى ارتماسى 
وضوى ارتماسى هم مانند وضوى ترتیبى چهار چیز واجب دارد منتها فرقش با وضوى ترتیبى در صورت و دستهاست که در وضوى ترتیبى صورت و دستها به نیت وضو شسته مى شد،ولى در وضوى ارتماسى صورت و دستها بایستى از بالا به پایین به نیت وضو درآب فرو برده شده و یا به نیت وضو از بالا به پایین از آب بیرون آورده شود.
توضیح المسائل ، مساله ۲۶۱
مشکلى در وضوى ارتماسى و راه حل آن در وضوى ارتماسى بعضى از آقایان قائلند که حتما بایستى در هنگام فرو بردن اعضا در آب نیت وضو شود،چون اگر فقط در هنگام بیرون آوردن نیت شود، این صدق شستن نمى کند؛ چون شستن چیزى است که باید ایجاد شود و این با فرو بردن اعضا قبلا در آب ایجاد شده و فرض هم این است که در وقت فرو بردن در آب این شخص نیت وضو نداشته و در وقت بیرون آوردن چون ابقاى همان ایجاد قبلى است ، لذا صدق شستن نمى کند، لذا مى فرمایند:بایستى حتما در هنگام فرو بردن اعضا در آب نیت وضوى ارتماسى بشود و چون با فرو بردن در آب و فراگرفتن آب تمام عضو را، شستن تمام مى شود،هنگام بیرون آوردن آبهایى که به دست مى رسد آب خارج محسوب مى شود. این دسته از آقایان براى مسحها مى فرمایند بایستى تمام دست چپ یا بعضى از آن را حتما وضوى ترتیبى داد تا مسحها با آب خارج تحقق پیدا نکند، اما حضرت امام (ره ) مى فرمایند:هم در هنگام فرو بردن اعضا در آب مى شود نیت وضو کرد و هم در هنگام بیرون آوردن ،حالا طبق فرمایش ‍ ایشان اگر در هنگام بیرون آوردن نیت وضو شود، براى مسحهااشکال پیش ‍ نمى آید، اما اگر در هنگام فرو بردن نیت وضو شود و بخواهیم مسحها هم با آب خارج صورت نگیرد راه حلش این است که تمام دست چپ یا بعضى از آن را وضوى ترتیبى بدهیم -همان گونه که آن دسته از آقایان فرموده بودند و مرحوم آقاى حکیم در شرح عروه الوثقى (مستمسک ) در شرح وضوى ارتماسى راه حل دیگرى هم ارائه مى دهند که در هنگام فرو بردن نیت شستن اول و در هنگام بیرون آوردن نیت شستن دوم داشته باشد؛چون خواهیم گفت که در وضو شستن اول واجب ، و شستن دوم طبق فرمایش حضرت امام (ره ) جایز، و طبق فتواى دیگران مستحب ، و شستن سوم حرام است و این فرمایش ایشان طبق مبناى حضرت امام (ره ) هم که هنگام بیرون آوردن هم جایز مى دانند تطبیق مى کند.
عروه الوثقى ، افعال وضو، مساله ۲۱؛ التنقیح ج ۵، ص ۱۱۹؛ مستمسک ، ج ۲، ص ۳۵۷

نظر دهيد