اثار صلوات (زمان و اوقات صلوات)

اثار صلوات (زمان و اوقات صلوات)

الف – ثواب صلوات در روز جمعه
۱۵۹ – ماءموران ثبت صلوات  
از امام جعفر صادق – علیه السلام – روایت است که :
در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه ، جمعى از ملایکه ، از آسمان فرود مى آیند، که با ایشان ، قلم ها از طلا و لوحها از نقره هست ؛ و در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه و روز جمعه تا وقت غروب شمس ، چیزى به جز صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت – علیهم السلام – را نمى نویسند.
۱۶۰ – سنت صلوات در جمعه  
امام صادق – علیه السلام – فرمود:
صلوات و درود بر محمد – صلى الله علیه و آله و آل محمد هزار بار در روز جمعه و یک صد بار در غیر جمعه سنت است و هر که صد بار بر محمد – صلى الله علیه و آله – و آل محمد صلوات فرستد، و صد بار استغفار کند و صد بار سوره مبارکه ۰ قل هو الله بخواند، البته خدایش مى آمرزد.
۱۶۱ افضلاعمال روز جمعه
ابن ابى عمیر گوید: حماد بن عثمان از امام صادق – علیه السلام – پرسید: افضل اعمال در روز جمعه کدام است ؟
فرمود: یک صد بار صلوات بر محمد و آل محمد بعد از نماز عصر، و هر چه بر آن بیفزایى بهتر خواهد بود.
احمد بن خالد برقى گوید: در روایتى که عبدالله بن سیابه و ابو اسماعیل از ناحیه یکى از این دو امام ابو جعفر باقر یا ابو عبدالله صادق – علیه السلام – نقل کرده فرمود: چون نماز جمعه به جاى آوردى بگو:
اللهم صل على محمد و آل محمد الاءوصیاء المرضیین باءفضل صلواتک ، و بارک علیهم باءفضل برکاتک ، و السلام علیه و علیهم و على اءرواحهم و اءجسادهم و رحمه الله و برکاته
خداوند براى تو یک صد هزار حسنه بنویسد و یک صد هزار گناه از نامه عملت محو سازد، و یک صد هزار حاجتت را براى آن روا کند، و یک صد هزار درجه مقامت را بالا برد.
۱۶۲ – توصیه به صلوات در روز جمعه  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود: در روز جمعه بسیار بر من صلوات و درود بفرستید که آن روزى است که فرشتگان آن را مى بینند و هیچ کس بر من صلوات و درود نمى فرستد، جز آن که درود وى بر من عرضه مى شود تا وقتى که از صلوات خود فراغت حاصل کند.
۱۶۳ – امان بودن تا یک هفته  
از حضرت صادق – علیه السلام – نقل شد که هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه ، سه مرتبه بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک على محمد و آل محمد تا جمعه دیگر در امان است .
۱۶۴ – صلوات بعد از عصر روز جمعه  
صلوات فرستادن بر رسول خدا – صلى الله علیه و آله – بعد از عصر روز جمعه ، به این نحو است :
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمدا وارفع محمد و آل محمد الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا.
۱۶۵ – بیمه یک سال گناه  
از حضرت صادق – علیه السلام – منقول است : هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حمله عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسلک على محمد و آل محمد ؛
تا یک سال هیچ گناهى بر او نوشته نمى شود.
۱۶۶ – اثر هزار صلوات در روز جمعه  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود: هر کس هزار بار در روز جمعه بر من صلوات فرستد خطایاى هشتاد ساله اش آمرزیده شود.
۱۶۷ – محو سیئات  
امام صادق – علیه السلام – فرمود: صدقه دادن در شب جمعه و روز آن ، و نیز صلوات (درود فرستادن ) بر محمد صلى الله علیه و آله او در شب جمعه و روز آن ، برابر هزار حسنه است و هزار سیئه به وسیله آن ، نابود مى شود و هزار درجه بر مقام آدمى ، افزوده مى شود. (۸۴)
۱۶۸ – بهترین عمل در روز جمعه  
امام صادق – علیه السلام – فرمود:
ما من عمل افضل یوم الجمعه من الصلاه على محمد و اهل بیته ؛
هیچ عملى ، در روز جمعه برتر از صلوات بر محمد و آل محمد – صلى الله علیه و آله – نیست .
۱۶۹ – صلوات زیاد در روز جمعه  
پیغمبر خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود:
در هر روز جمعه ، بسیار بر من صلوات و درود فرستید؛ زیرا صلوات امتم در هر جمعه بر من عرضه مى شود و هر که بر من بیشتر درود فرستد، منزلت و مقام او به من نزدیک تر است .
ب – اوقات فرستادن صلوات
۱۷۰ – یاد خدا زمان صلوات  
عبیدالله بن عبدالله دهقان گوید: نزد امام رضا – علیه السلام – رفتم ، به من فرمود: معنى قول خدا: و یاد کرد نام پروردگار خود را و صلوه به جا آورد چیست ؟
گفتم : یعنى هر وقت به یاد خدا آمد برخاست و نماز خواند.
در پاسخم فرمود: در این صورت خدا تکلیف نابه جا و زورى کرده است .
پس من گفتم : پس چگونه است معنى آن ؟
فرمود: وقتى به یاد پروردگارش آید، صلوات بر محمد و آلش فرستد.
۱۷۱ – صلوات در روز مبعث  
حسن بن راشد گفت : به امام جعفر صادق – علیه السلام – عرض کردم : آیا غیر از اعیاد مشهوره ، عید دیگرى نیز هست ؟ فرمود: شریف تر و کامل تر از همه آنها روزى است که رسول خدا – صلى الله علیه و آله – مبعوث گردید.
عرض کردم : آن روز، کدام روز بود؟ فرمود: آن روز شنبه بیست و هفتم ماه رجب بود. عرض کردم : در آن روز، چه عملى باید به جاى آورد؟
فرمود: روزه مى گیرى و صلوات بسیار بر محمد و آل محمد – علیهم السلام – مى فرستى .
۱۷۲ – صلوات هنگام صداى گوش  
پیامبر اکرم – صلى الله علیه و آله – فرمود:
اذا طنت اذن احدکم فلیصل على ولیقل : ذکر الله بخیر من ذکرى ؛
هنگامى که گوش کسى به صدا در آید، بر من صلوات بفرستد و بگوید: یاد خدا از یاد من بهتر است ؛ یعنى : به صدا در آمدن گوش دلیل بر آن است که کسى ذکرى از آن کس (صاحب گوش ) به میان آورده است .
۱۷۳ – صلوات در ماه شعبان  
از سیدالساجدین امام سجاد – علیه السلام – صلواتى وارد شده است ، که در هر روز ماه مبارک شعبان در وقت زوال باید خواند. و آن صلوات ، در مصباح متهجد و غیر آن از کتب دعوات مذکور است .
و در کتب عامه مذکور است در آسمان ، دریایى است که آن را دریاى برکات گویند و بر لب آن دریا، درختى است که آن را درخت تحیات نامند بر آن درخت ، آشیانه مرغى است مسمى به مرغ صلوات .
و وقتى مؤ منى ، در ماه شعبان ، بر سید پیغمبران – صلى الله علیه و آله – صلوات فرستد، حق تعالى آن مرغ را امر نماید تا در آن دریا غوطه خورد، و پرهاى خود را بیفشارد. و هر قطره اى که از پرهاى آن مرغ بریزد، ملکى خلق نماید. و جمیع آن ملک ها، به تقدیس و تحمید و مدح و ثناى پروردگار مشغول گردند. و ثواب آنها در دیوان اعمال صلوات فرستنده ثبت گردد.
و ایضا روایت کرده اند که یک صلوات در ماه شعبان ، برابر است با ده صلوات در غیر ماه شعبان .
۱۷۴ – ترازوى عمل  
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر کس در این ماه ، بر من صلوات فرستد، خدا ترازوى عمل او را در روزى که ترازوهاى اعمال سبک باشد، سنگین مى گرداند.
۱۷۵ – فرستادن صلوات پس از نماز صبح  
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
پس از نماز صبح ، پیش از آن که حرفى بزنى صد بار بگویید:
یا رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد واعتق رقبتى من النار.
۱۷۶ – استغناى باطنى  
امیر المؤ منین على – علیه السلام – فرمودند:
هنگامى که زنى نظر یکى از شما را جلب کرد باید به همسر خود روى آورد و بداند که زنان همه از یک مقوله اند.
او باید شیطان را بر دل خود مسلط نسازد و اگر همسر ندارد، دو رکعت نماز بخواند و سپس به حمد الهى و صلوات بر محمد و آل او بپردازد، و از خدا بخواهد تا با رحمت و فضل خود، وى را استغناى باطنى ببخشد و گره از کارش باز کند. (۸۵)

۸۴-پرورش روح ، ج ۲، ص ۳۴۹٫
۸۵-نورالثقلین ، ج ۳ / ص ۵۸۹

نظر دهيد