ابن عربی، سنی متعصب / قسمت چهارم

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت چهارم

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت چهارم

تجسیم اسرائیلی
۱٫ ابن عربی از عرش و کرسی و قدمهای خداوند، در بیشتر از یک مورد روایت می‌کند…۱
۲٫ همچنین روایت او مبنی بر اینکه هردو دست خداوند دست راست می‌باشد،۲ تبارک و تعالی.
۳٫ حدیث آفرینش آدم با صورت خدا۳،تبارک و تعالی و حدیث خلق حوّا از استخوان دنده آدم۴، که این برگرفته از تورات است.
۴٫ همچنین روایت می‌کند: خداوند پایش را در آتش قرار می‌دهد… و تلاش می‌کند این حدیث را تأویل کند و آن را از حالت فشار و تنگنا خارج نماید.
۵٫ ابن عربی این روایت را معتبر می‌داند که: پروردگارم را در بهترین صورت دیدم. او این روایت را صحیح می‌داند.
۶٫ و نیز این روایت را یادآور می‌شود که: دندان کافر در جهنم مثل اُحد است و کثافات پوستش چهل ذراع، آن هم به ذراعِ دستِ پروردگار و از این قبیل حرف‌ها…۵

 

پی‌نوشت‌ها:
۱٫ فتوحات مکیه ج ۲ ص۳۶۲ (و غیر آن)، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
۲٫ فصوص الحکم ص ۱۴۴ و فتوحات مکیه ج ۱۱ ص ۱۸۴ ، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
۳٫ فصوص الحکم ص ۱۹۹ و فتوحات مکیه ج ۱۱ ص ۲۵۸ ، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی- مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه دوم)، ص ۴۰۰-۳۹۹
۴٫ الردود و النقود، ص ۳۶۲
۵٫ فتوحات مکیه، ج ۲، ص ۱۱۷-۱۱۴

نظر دهيد