ابن عربی، سنی متعصب / قسمت دوم

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت دوم

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت دوم

تعدّد قدیم
۱٫ ابن عربی در جای دیگری یاد آور می‌شود: در عالم عقل محال نیست قدیم دیگری وجود داشته باشد و خداوند نباشد. تقدم وجود دیگری بر وجود ذات پروردگار، فقط مسموع نیست وگرنه از جهت عقل مانعی ندارد.۱
و روشن است که این گفتار در عقاید شیعه نیست.
۲٫ قدیحی می‌گوید: در مسأله علم خداوند به غیر خودش، ابن عربی قائل به تعدّد قدیم‌هاست، همانطور که در جای خودش به آن تصریح دارد.

پی نوشت :

۱٫ فتوحات مکیه، ج ۱ ص ۲۰۱

نظر دهيد