آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت

آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت

آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت
«توطئه ترور ناصرالدین شاه توسط بابیها و دستگیری آنها توسط ناصرالدین شاه،
و پناهندگی به سفارت روسیه نزاع بین میرزا یحیی و میرزا حسین علی بر سر جانشینی و جدایی ازلیه و بهائیه»

ردیف کتاب گویا «آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت» دانلود حجم(کیلو بایت)
۱ مقدمه ای بر بحث بهائی شناسی ۹۶۴
۲ دلایل به وجود آمدن بهائیت ۵۶۵
۳ احکام ضد انسانی و خلاف حقوق بشری ۹۸۳
۴ بعد از مرگ شوقی افندی ۵۳۹
۵ بهاء در اثبات حقانیت خود ۲,۶۱۹
۶ چگونگی پیدایش و فعالیت آنها ۲,۹۲۲
۷ بهائیت یک سازمان سیاسی است ۵۰۵
۸ بررسی ادعاهای دروغین میرزا علی محمد باب ۵۳۴
۹ چگونگی تاسیس مذهب شیخیه ۱,۸۵۱
۱۰ بهائیان و بزرگنمائی در دوران شاه منفور ۲۴۲
۱۱ “چارلز میسون ریمی” آمریکای جانشین شوقی افندی ۹۱۸
۱۲ اعترافات سران بابیه و بهائیه به خاتمیت حضرت محمد (ص) ۹۵۸
۱۳ ادعای نبوت و الوهیت باب ۵۲۷
۱۴ انشعابات ۲۰ فرقه از بهائیت ۴,۵۳۰
۱۵ ارتباط نزدیک فراماسونری با سران بهائیت ۱,۱۷۱
۱۶ گرایش عباس افندی به امریکا و اسرائیل و حمایت اسرائیل از بهائیت ۴۰۴
۱۷ رابطه بابیان با آمریکا ۱۲۱
۱۸ درباره جانشین باب ۵۹۹
۱۹ درباره مرد شماره دوم فرقه بابی و جانشینی میرزا علی محمدباب ۵۹۲
۲۰ رسوایی بر سر جانشینی ۴,۳۵۷
۲۱ پایان زندگی علی محمد باب موسس فرقه بابیت و به درک واصل شدن او در تبریز ۱,۹۲۸
۲۲ سرنوشت میرزا حسین علی بها مدعی دین جدید بهائیت ۱,۸۵۴
۲۳ سرسپردگی و نان به نرخ روزخوری سران بهائیه و رابطه آنها با انگلیس ۱,۸۵۴
۲۴ آشنایی با شوقی افندی و جانشینی باب ۱,۸۳۲
۲۵ نخستین توبه از ادعاها توسط میرزا محمد علی باب ۲,۹۵۶
۲۶ خشت اول چون نهد معمار کج (زمینه های گمراهی) ۱,۲۶۴

 

نظر دهيد